Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod                   PWYLLGOR ARCHWILIO

 

Dyddiad ac amser y Cyfarfod        DYDD LLUN, 16 RHAGFYR, 2019 AM 6.00 PM

 

Lleoliad                                        SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 3 Medi, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymddygiad y Cyngor.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sydd am gael cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniad –

4.         Rôl Archwilio Mewnol a Diweddariad ar y Gwasanaeth a Rennir.

[Gweld Cyflwyniad Wedi'i Ddiweddaru]

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

5.         Doweddaroad Chwarter 2 y Gofrestr Risg Corfforaethol

[Gweld Cofnod]

6.         Archwilydd Cyffredinol Cymru: Adroddiad Gwella Blynyddol 2018/19 Bro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Pennaeth y Gwasanaeth Archwilio Rhanbarthol –

7          Llythyr Archwilio Blynyddol 2018/19.

[Gweld Cofnod]

8.         Diweddariad Twyll Corfforaethol.

[Gweld Cofnod]

9.         Cynnydd yn erbyn y Cynllun Seiliedig ar Risg Archwilio 1 Ebrill 2019 i 30 Tachwedd 2019.

[Gweld Cofnod]

10.      Blaenraglen Waith.

[Gweld Cofnod]

  

11.      Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

MAE’N BOSIBL Y CAIFF Y CYHOEDD A’R WASG EU HEITHRIO O’R CYFARFOD TRA BOD YR EITEM(AU) YN CAEL EU HYSTYRIED YN UNOL AG ADRAN 100a(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

9 Rhagfyr, 2019

 

 

Mae fersiwn o’r Agenda hwn hefyd ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau cefndirol:

Yn yr achos cyntaf, dylid cyfeirio ymholiadau at 

Mr. G. Davies, Ffôn: 01446 709249

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

At Aelodau’r Pwyllgor Archwilio

Cadeirydd: Cynghorydd G.D.D. Carroll;

Is-gadeirydd: Cynghorydd L.O. Rowlands;

Y Cynghorwyr:,Mrs. P. Drake, Dr. I.J. Johnson, K.F. McCaffer, Mrs. J.M. Norman a M.R. Wilson a Mr. P. Lewis (Aelod Lleyg)