Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod                  PWYLLGOR ARCHWILIO

 

Dyddiad ac amser y Cyfarfod      DYDD LLUN, 1 GORFFENNAF, 2019 AM 6.00 PM

 

Lleoliad                                      SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Penodi Cadeirydd.

Sylwer: Mae Canllaw Statudol mesur llywodraeth Leol 2011 yn datgan mai “Aelodau’r Pwyllgor eu hunain sydd i ddewis Cadeirydd y Pwyllgor.  Gall fod yn Gynghorydd neu’n Aelod Lleyg ond, os yn Gynghorydd yna ni all fod yn un sy’n perthyn i Grŵp sydd ag Aelodau ar y Weithrediaeth.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Penodi Is-Gadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

4.         Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 30 Ebrill, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymddygiad y Cyngor.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sydd am gael cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Cyfarwyddwr Rheoli -

6.         Datganiad Llywodraethiant Blynyddol 2018/2019.

[Gweld Cofnod]

7.         Swyddfa Archwilio Cymru – Ymholiadau archwilio i’r Rhai sydd yn Gyfrifol am Lywodraethiant a Rheolaeth.

[Gweld Cofnod]

8.         Cofrestr Risg Corfforaethol Chwarter 4.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Swyddog Adran 151 -

9.         Datganiad Cyfrifon 2018/19 nas archwiliwyd.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Pennaeth y Gwasanaeth Archwilio Rhanbarthol -

10.       Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Archwilio.

[Gweld Cofnod]

11.       Adroddiad Alldro Ebrill 2019 i Mai 2019.

[Gweld Cofnod]

12.       Adolygiad Twyll Corfforaethol 2018-19.

[Gweld Cofnod]

13.       Blaenraglen Waith.

[Gweld Cofnod]

 

14.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

MAE’N BOSIBL Y CAIFF Y CYHOEDD A’R WASG EU HEITHRIO O’R CYFARFOD TRA BOD YR EITEM(AU) YN CAEL EU HYSTYRIED YN UNOL AG ADRAN 100a(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

15.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

24 Mehefin, 2019

 

 

Mae fersiwn o’r Agenda hwn hefyd ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau cefndirol:

Yn yr achos cyntaf, dylid cyfeirio ymholiadau at 

Mr. G. Davies, Ffôn: 01446 709249

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

At Aelodau’r Pwyllgor Archwilio

Cadeirydd: (I'w benodi yn y cyfarfod);
Is-gadeirydd: (I'w benodi yn y cyfarfod);

Y Cynghorwyr: G.D.D. Carroll, Mrs. P. Drake, Dr. I.J. Johnson, K.F. McCaffer, Mrs. J.M. Norman, L.O. Rowlands a M.R. Wilson a Mr. P. Lewis (Aelod Lleyg)