Cost of Living Support Icon

 

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod                PWYLLGOR ARCHWILIO

 

Dyddiad ac amser y Cyfarfod     DYDD MAWRTH, 3 MEDI, 2019 AM 6.00 PM

 

Lleoliad                                     SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Penodi Is-Gadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

3.         Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 1 Gorffennaf, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymddygiad y Cyngor.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sydd am gael cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

5.         Adroddiad Perfformiad Cynllun Corfforaethol Diwedd Blwyddyn 2018/19 – Cabinet: 29 Gorffennaf, 2019.

[Gweld Cofnod]

6.         Adroddiad Blynyddol Diogelu Corfforaethol: 2018/19 – Cabinet: 29 Gorffennaf, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr – 

7.        Adroddiad Blynyddol Cwynion Corfforaethol 2018/19.

[Gweld Cofnod]

8.        Archwiliad o Ddatganiadau Ariannol 2018/19 – Adrodd i'r Rhai sy'n Gyfrifol am Lywodraethu.

[Gweld Cofnod]

9.        Archwiliad o Ddatganiadau Ariannol Cyd-Bwyllgor 2018/19. 

[Gweld Cofnod]

10.      Diweddariad Chwarter 1 y Gofrestr Risg Gorfforaethol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Pennaeth y Gwasanaeth Archwilio Rhanbarthol –

11.      Cynnydd yn erbyn y Cynllun Seiliedig ar Risg Archwilio 1 Ebrill 2019 i 31 Gorffennaf 2019.

[Gweld Cofnod]

12.       Diweddariad Menter Twyll Genedlaethol.

[Gweld Cofnod]

13.       Blaenraglen Waith.

[Gweld Cofnod]

 

14.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

MAE’N BOSIBL Y CAIFF Y CYHOEDD A’R WASG EU HEITHRIO O’R CYFARFOD TRA BOD YR EITEM(AU) YN CAEL EU HYSTYRIED YN UNOL AG ADRAN 100a(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

15.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

27 Awst, 2019

 

 

Mae fersiwn o’r Agenda hwn hefyd ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau cefndirol:

Yn yr achos cyntaf, dylid cyfeirio ymholiadau at 

Mr. G. Davies, Ffôn: 01446 709249

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

At Aelodau’r Pwyllgor Archwilio

Cadeirydd: G.D.D. Carroll;

Is-gadeirydd: (I'w benodi yn y cyfarfod);

Y Cynghorwyr:, Mrs. P. Drake, Dr. I.J. Johnson, K.F. McCaffer, Mrs. J.M. Norman, L.O. Rowlands a M.R. Wilson a Mr. P. Lewis (Aelod Lleyg)