GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL. 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod                    PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO

 

Dyddiad ac amser y Cyfarfod        DYDD IAU, 23 MEDI, 2021 AM 6.00 PM

 

Lleoliad                                        CYFARFOD O BELL

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 20 Gorffennaf, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymddygiad y Cyngor.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sydd am gael cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Cyferiad –

4.         Adroddiad Blynyddol Bro Morgannwg (Cynllun Gwella Rhan II) 2020/21.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Pennaeth Cyllid / Swyddog Adran 151 –   

5.         Archwiliad o Ddatganiadau Ariannol 2020/21 – Adrodd i'r Rhai sy'n Gyfrifol am Lywodraethu

[Gweld Cofnod]

6.         Gweithredu'r Safon Adrodd Ariannol Ryngwladol ar gyfer Prydlesu (IFRS 16).

[Gweld Cofnod]

7.         Adolygiad o Dwyll a Llywodraethu fel rhan o'r Archwiliad Allanol gan Archwiliad Cymru.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Rheolwr Gyfarwyddwr –

8.         Diweddariad Chwarter 1 y Gofrestr Risg Gorfforaethol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Pennaeth y Gwasanaeth Archwilio Rhanbarthol –

9.         Diweddariad Menter Twyll Genedlaethol.

[Gweld Cofnod]

10.      Cynnydd yn Erbyn yr Archwiliad Mewnol Seiliedig ar Risg Risg 2021-22.

[Gweld Cofnod]

11.      Blaenraglen waith wedi'i Diweddaru

[Gweld Cofnod]

 

12.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

MAE’N BOSIBL Y CAIFF Y CYHOEDD A’R WASG EU HEITHRIO O’R CYFARFOD TRA BOD YR EITEM(AU) YN CAEL EU HYSTYRIED YN UNOL AG ADRAN 100a(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

13.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

16 Medi, 2021

 

 

Mae fersiwn o’r Agenda hwn hefyd ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau cefndirol:

Yn yr achos cyntaf, dylid cyfeirio ymholiadau at 

G. Davies, Ffôn: 01446 709249

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

At Aelodau’r Pwyllgor Archwilio

Cadeirydd: Cynghorydd G.D.D. Carroll;

Is-gadeirydd: Cynghorydd L.O. Rowlands;

Y Cynghorwyr: P. Drake, Dr. I.J. Johnson, K.F. McCaffer, J.M. Norman a M.R. Wilson a Mr. P. Lewis (Aelod Lleyg)

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democrat@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709249.