GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL. 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod                   PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO

 

Dyddiad ac amser y Cyfarfod       DYDD LLYN, 13 RHAGFYR, 2021 AM 6.00 PM

 

Lleoliad                                      CYFARFOD O BELL

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.       Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 23 Medi, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

3.       Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymddygiad y Cyngor.

          (Sylwer:Gofynnir i aelodau sydd am gael cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Cyferiadau –

4.       Archwilydd Cyffredinol Cymru: Adolygiad o Adfywio Canol y Dref yng Nghymru – Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio: 16 Tachwedd, 2021.

[Gweld Cofnod]

5.       Archwiliad Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid – Pwyllgor Craffu Byw’n Iach A Gofal Cymdeithasol: 9 Tachwedd, 2021.

[Gweld Cofnod]

6.       Archwilio Cymru – Asesiad Cynaliadwyedd Ariannol Cyngor Bro Morgannwg 2021 – Pwyllgor Craffu Perfformiad Ac Adnoddau Corfforaethol: 21 Hydref, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Rheolwr Gyfarwyddwr –

7.       Diweddariad Chwarter 2 y Gofrestr Risg Gorfforaethol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Pennaeth y Gwasanaeth Archwilio Rhanbarthol –

8.       Strategaeth a Fframwaith Gwrth-Dwyll Drafft 2021 i 2024.

[Gweld Cofnod]

9.       Cynnydd yn erbyn y Cynllyn Archwilio Mewnol Blynyddol.

[Gweld Cofnod]

10.     Blaenraglen waith wedi'i Diweddaru

[Gweld Cofnod]

 

11.     Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

MAE’N BOSIBL Y CAIFF Y CYHOEDD A’R WASG EU HEITHRIO O’R CYFARFOD TRA BOD YR EITEM(AU) YN CAEL EU HYSTYRIED YN UNOL AG ADRAN 100a(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.     Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

6 Rhagfyr, 2021

 

 

Mae fersiwn o’r Agenda hwn hefyd ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau cefndirol:

Yn yr achos cyntaf, dylid cyfeirio ymholiadau at 

G. Davies, Ffôn: 01446 709249

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

At Aelodau’r Pwyllgor Archwilio

Cadeirydd: Cynghorydd G.D.D. Carroll;

Is-gadeirydd: Cynghorydd L.O. Rowlands;

Y Cynghorwyr: P. Drake, Dr. I.J. Johnson, K.F. McCaffer, J.M. Norman a M.R. Wilson a Mr. P. Lewis (Aelod Lleyg)

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democrat@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709249.

 

 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/minutes-agendas-and-reports.aspx