Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL. 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod                    PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO

 

Dyddiad ac amser y Cyfarfod        DYDD MAWRTH, 20 GORFFENNAF, 2021 AM 6.00 PM

 

Lleoliad                                       CYFARFOD O BELL

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 24 Mai, 2021.

 

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymddygiad y Cyngor.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sydd am gael cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

4.         Adroddiad Diogelu Corfforaethol Blynyddol: 2020/21 – Cabinet: 7 Mehefin, 2021.

[Gweld Cofnod]

5.         Y diweddariad Coronafeirws – Cabinet: 5 Gorffennaf, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

6.         Diweddariad Chwarter 4 y Gofrestr Risg Corfforaethol.

[Gweld Cofnod]

7.         Datganiad Drafft Llywodraethu Blynyddol 2020/21.

[Gweld Cofnod]

8.         Adroddiad Blynyddol Cwynion Corfforaethol 2020/21.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Pennaeth Cyllid / Swyddog Adran 151 –   

9.         Datganiad Cyfrifon 2019/20 na Archwiliwyd.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Swyddog Monitro / Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd –  

10.      Adroddiad Blynyddol Chwythu'r Chwiban.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Pennaeth y Gwasanaeth Archwilio Rhanbarthol –

11.      Adroddiad Archwilio Mewnol Blynyddol 2020-21

[Gweld Cofnod]

12.      Strategaeth Archwilio Mewnol Flynyddol a Chynllun Seiliedig ar Risg Drafft 2021-22.

[Gweld Cofnod]

13.      Adroddiad Twyll Corfforaethol Blynyddol 2020-21.

[Gweld Cofnod]

14.      Blaenraglen waith wedi'i Diweddaru

[Gweld Cofnod]

 

15.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

MAE’N BOSIBL Y CAIFF Y CYHOEDD A’R WASG EU HEITHRIO O’R CYFARFOD TRA BOD YR EITEM(AU) YN CAEL EU HYSTYRIED YN UNOL AG ADRAN 100a(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

16.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

14 Gorffennaf, 2021

 

 

Mae fersiwn o’r Agenda hwn hefyd ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau cefndirol:

Yn yr achos cyntaf, dylid cyfeirio ymholiadau at 

Mr. G. Davies, Ffôn: 01446 709249

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

At Aelodau’r Pwyllgor Archwilio

Cadeirydd: Cynghorydd G.D.D. Carroll;

Is-gadeirydd: Cynghorydd L.O. Rowlands;

Y Cynghorwyr: Mrs. P. Drake, Dr. I.J. Johnson, K.F. McCaffer, Mrs. J.M. Norman a M.R. Wilson a Mr. P. Lewis (Aelod Lleyg)

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democrat@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709249.