Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod             PWYLLGOR ARCHWILIO

 

Dyddiad ac amser y Cyfarfod        DYDD LLUN, 1 MAWRTH, 2021 AM 6.00 PM

 

Lleoliad                              CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 14 Rhagfyr, 2020.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymddygiad y Cyngor.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sydd am gael cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniad –

4.        Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau - Goblygiadau Pwyllgor Trosolwg ac Archwilio.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

5.         Archwilio Cymru: Adolygiad o'r Rhaglen Gwasanaethau Ail-lunio – Bro Morgannwg – Pwyllgor Craffu Perfformiad Ac Adnoddau Corfforaethol : 18 Tachwedd 2020.

[Gweld Cofnod]

6.         Archwilio Cymru – Adolygiad o Wasanaethau Hamdden Allanol Pwyllgor Craffu Byw’n Iach A Gofal Cymdeithasol: 12 Ionawr 2021.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Swyddog Adran 151 –

7.         Strategaeth Rheoli Trysorlys a Buddsoddi 2021/22 a'r Diweddariad ar gyfer 2020/21.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr –

8.         Diweddariad Chwarter 3 y Gofrestr Risg Gorfforaethol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Pennaeth y Gwasanaeth Archwilio Rhanbarthol -

9.         Cynnydd yn erbyn y Cynllun Seiliedig ar Risg Archwilio 1 Ebrill 2020 i 15 Chwefror 2020.

[Gweld Cofnod]

10.       Effeithiolrwydd y Pwyllgor Archwilio - Hunanasesiad.

[Gweld Cofnod]

11.       Rhaglen Waith Ymlaen wedi'i Diweddaru.

[Gweld Cofnod]

 

12.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

MAE’N BOSIBL Y CAIFF Y CYHOEDD A’R WASG EU HEITHRIO O’R CYFARFOD TRA BOD YR EITEM(AU) YN CAEL EU HYSTYRIED YN UNOL AG ADRAN 100a(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

13.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

23 Chwefror, 2021

 

 

Mae fersiwn o’r Agenda hwn hefyd ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau cefndirol:

Yn yr achos cyntaf, dylid cyfeirio ymholiadau at 

Mr. G. Davies, Ffôn: 01446 709249

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

At Aelodau’r Pwyllgor Archwilio

Cadeirydd: Y Cynghorydd G.D.D. Carroll;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd L.O. Rowlands;

Y Cynghorwyr: Mrs. P. Drake, Dr. I.J. Johnson, K.F. McCaffer, Mrs. J.M. Norman a M.R. Wilson a Mr. P. Lewis (Aelod Lleyg)

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democrat@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709249.