Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL. 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod                  PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO

 

Dyddiad ac amser y Cyfarfod      DYDD LLUN, 24 MAI, 2021 AM 6.00 PM

 

Lleoliad                                     CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Penodi Cadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Penodi Is-Gadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

4.         Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 1 Mawrth, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymddygiad y Cyngor.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sydd am gael cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr –

6.         Crynodeb Archwiliad Blynyddol Bro Morgannwg 2020 a Chynnydd yn erbyn Argymhellion Rheoleiddio Allanol a chynigion ar gyfer Gwella.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Pennaeth Cyllid / Swyddog Adran 151 –   

7.          Cynllun Archwilio Cymru 2021.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Pennaeth y Gwasanaeth Archwilio Rhanbarthol –

8.         Effeithiolrwydd y Pwyllgor Archwilio - Hunanasesiad.

[Gweld Cofnod]

9.         Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) – Cylch Gorchwyl y Pwyllgor wedi'i Ddiweddaru.

[Gweld Cofnod]

10.       Siarter Gwasanaeth Archwilio Mewnol Rhanbarthol 2021/22.

[Gweld Cofnod]

11.       Cynnydd yn Erbyn yr Archwiliad Mewnol Seiliedig ar Risg Risg 2020-21.

[Gweld Cofnod]

12.       Rhaglen Waith Ymlaen wedi'i Diweddaru

[Gweld Cofnod]

 

13.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

MAE’N BOSIBL Y CAIFF Y CYHOEDD A’R WASG EU HEITHRIO O’R CYFARFOD TRA BOD YR EITEM(AU) YN CAEL EU HYSTYRIED YN UNOL AG ADRAN 100a(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

14.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

17 Mai, 2021

 

 

Mae fersiwn o’r Agenda hwn hefyd ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau cefndirol:

Yn yr achos cyntaf, dylid cyfeirio ymholiadau at 

Mr. G. Davies, Ffôn: 01446 709249

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

At Aelodau’r Pwyllgor Archwilio

Cadeirydd: I’w benodi yn y cyfarfod cyntaf;

Is-gadeirydd: I’w benodi yn a cyfarfod cyntaf;

Y Cynghorwyr: G.D.D. Carroll, Mrs. P. Drake, Dr. I.J. Johnson, K.F. McCaffer, Mrs. J.M. Norman, L.O. Rowlands a M.R. Wilson a Mr. P. Lewis (Aelod Lleyg)

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democrat@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709249.