Cost of Living Support Icon

 

  

Hysbysiad o Gyfarfod       PWYLLGOR CRAFFU TAI A CHYMUNEDAU DIOGEL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                        DYDD MERCHER, 14 CHWEFROR, 2018 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                            SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Ionawr 2018.   

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniadau -

4.         Cydlyniad Cymunedol – Siân Sanders, Cydlynydd Rhanbarthol Cydlyniad Cymunedol Caerdydd a Bro Morgannwg

[Gweld Cofnod]

5.         Rheoli Ymddygiad Gwrthgymdeithasol o Safbwynt Landlordiaid Cymdeithasol – Nick Jones, Arweinydd Tîm Projectau Tai a Strategol a Kirsty Ellis, Pennaeth Tai, Cymdeithas Tai Cadwyn.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai –

6.         Strategaeth yr Amgylchedd a Chymdogaethau (Tai) – Adroddiad Monitro Chwe Mis.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr –

7.         Hunan Asesiad Blynyddol Cyngor Bro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

(Dylai Aelodau roi gwybod i’r Is-adran Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu erbyn 12.00 hanner dydd ar ddiwrnod y cyfarfod os oes angen swyddog penodol i fod yn bresennol o ran cwestiynau am y ddogfen hunanasesu)

 

8.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn   rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

9.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

7 Chwefror, 2018

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Ms. A. Rudman, Ffôn: Y Barri (01446) 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau'r Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel

Cadeirydd: Y CynghoryddMrs. M.R. Wilkinson;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd M.R. Wilson;

Y Cynghorwyr: Ms. B.E. Brooks, Ms. C.A. Cave, Miss. A.M. Collins, B.T. Gray, Mrs. S.M. Hanks,  K.F. McCaffer, M.J.G. Morgan and Mrs. R. Nugent-Finn.

 

1 cynrychiolydd arsylwi a gyfetholir nad yw’n pleidleisio, o bo bun o’r sefydliadau canlynol:

 

Shelter Cymru

Tai’r Fro a'r Fforwm Digartrefedd

 

a 4 Cynrychiolydd o’r Gweithgor / Panel Tenantiaid.

Mrs. G. Doyle

Mr. D. Dutch

Mr. A. Raybould

Ms. H. Smith