Cost of Living Support Icon

 

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod   PWYLLGOR CRAFFU TAI A CHYMUNEDAU DIOGEL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                   DYDD MERCHER, 13 MEHEFIN, 2018 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                       SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod ar 16 Mai, 2018.   

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriad –

4.         Strategaeth Ymgysylltu â Thenantiaid – Cabinet: 16 Ebrill, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol –

5.         Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid: Adroddiad Perfformiad 9 Mis ar gyfer y cyfnod o fis Ebrill 2017 i fis Rhagfyr 2017.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai –

6.         Project Banc Amser – Adroddiad Monitro Chwe Mis [Gweld y Cyflwyniad]

[Gweld Cofnod]

 

7.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn   rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

8.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

6 Mehefin, 2018

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Ms. A. Rudman, Ffôn: Y Barri (01446) 709855

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau'r Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel

Cadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. C.A. Cave;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd S.J. Griffiths;

Y Cynghorwyr: Ms. B.E. Brooks, Miss. A.M. Collins, B.T. Gray, Mrs. S.M. Hanks, M.J.G. Morgan, Mrs. M.R. Wilkinson, M.R. Wilson a Ms. M. Wright.

 

 

1 cynrychiolydd, mewn gallu arsylwi di-bleidleisio cyfetholedig, o'r sefydliad canlynol:

 

Biwro Cyngor Dinasyddion (Ms. J. Clay – Arsylwr Di-bleidleisio)

 

a 4 Cynrychiolydd o’r Gweithgor / Panel Tenantiaid:

 

        Mrs. G. Doyle

        Mr. D. Dutch

        Mr. A. Raybould

        Ms. H. Smith