Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod   PWYLLGOR CRAFFU TAI A CHYMUNEDAU DIOGEL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                   DYDD MERCHER, 11 GORFFENNAF, 2018 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                       SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod ar 13 Mehefin, 2018.   

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriad –

4.         Gwasanaeth Landlordiaid – Polisi Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol – Cabinet: 18 Mehefin, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai –

5.         Cau Cyfrifon 2017/18.

[Gweld Cofnod]

6.         Monitro Cyllid a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 31 Mai, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol –

7.         Adroddiad Blynyddol Teuluoedd yn Gyntaf 2017-18. [Gweld Cyflwyniad]

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr – 

8.         Tracio Penderfyniadau Craffu yr 4ydd Chwarter am yr Argymhellion ac Amserlen y Rhaglen Waith 2018/19.

[Gweld Cofnod

 

9.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn   rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

10.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

4 Gorffennaf, 2018

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Ms. A. Rudman, Ffôn: Y Barri (01446) 709855

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau'r Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel

Cadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. C.A. Cave;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd S.J. Griffiths;

Y Cynghorwyr: Ms. B.E. Brooks, Miss. A.M. Collins, B.T. Gray, Mrs. S.M. Hanks, M.J.G. Morgan, Mrs. M.R. Wilkinson, M.R. Wilson a Ms. M. Wright.

 

 

1 cynrychiolydd, mewn gallu arsylwi di-bleidleisio cyfetholedig, o'r sefydliad canlynol:

 

Biwro Cyngor Dinasyddion (Ms. J. Clay)

 

a 4 Cynrychiolydd o’r Gweithgor / Panel Tenantiaid:

 

        Mrs. G. Doyle

        Mr. A. Raybould

        Ms. H. Smith

        Un swydd wag