Cost of Living Support Icon

 

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod   CYFARFOD ANHYGOEL O'R PWYLLGOR CRAFFU TAI A CHYMUNEDAU DIOGEL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                    DYDD MERCHER, 18 EBRILL, 2018 AM 6.15 P.M. *

 

Lleoliad                        SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

(NODER: GOFYNNIR I AELODAU NODI AMSER DECHRAU’R

CYFARFOD HWN)

 

 

Agenda

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Mawrth, 2018.   

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai –

4.         Amcanion Lles a Gwella Bro Morgannwg (Cynllun Gwella Rhan 1) 2018/19.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd –

5.         Aelodaeth Arsylwr Cyfetholedig o’r Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel.

[Gweld Cofnod]

 

6.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn   rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

7.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

11 Ebrill, 2018

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Ms. A. Rudman, Ffôn: Y Barri (01446) 709855

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau'r Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel

Cadeirydd: Y CynghoryddMrs. M.R. Wilkinson;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd M.R. Wilson;

Y Cynghorwyr: Ms. B.E. Brooks, Ms. C.A. Cave, Miss. A.M. Collins, B.T. Gray, S.J. Griffiths, Mrs. S.M. Hanks, M.J.G. Morgan and Mrs. R. Nugent-Finn.

 

1 cynrychiolydd arsylwi a gyfetholir nad yw’n pleidleisio, o bo bun o’r sefydliadau canlynol:

 

Shelter Cymru

Tai’r Fro a'r Fforwm Digartrefedd

 

a 4 Cynrychiolydd o’r Gweithgor / Panel Tenantiaid.

         Mrs. G. Doyle

         Mr. D. Dutch

         Mr. A. Raybould

         Ms. H. Smith