Cost of Living Support Icon

 

 

Notice of Meeting    PWYLLGOR CRAFFU DYSGU A DIWYLLIANT

 

Date and time

of Meeting              DYDD MAWRTH, 22 MAI, 2018 AM 6.00 P.M.

 

Venue                     SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

PART I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Penodi Is-gadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Cofnodion y cyfarfod anhygoel a gynhaliwyd ar 23 Ebrill 2018.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).  

[Gweld Cofnod]

 

Galw i Mewn –

5.         Pecyn Cymorth Cynhwysiant Trawsryweddol a Dogfen Ganllaw ar gyfer Ysgolion a Lleoliadau Eraill: Cabinet, 30 Ebrill, 2018, Cofnod Rif. C300 Y Cynghorydd Dr. I.J. Johnson. [Sylwadau Ysgrifenedig]

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau

6.         Ail-siapio Gwasanaethau Ieuenctid. [Sylwadau Ysgrifenedig]

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –   

7.         Adroddiad Monitro Blynyddol Safonau Cymru.

[Gweld Cofnod]

8.         Tracio Penderfyniadau Craffu yr 4ydd Chwarter am yr Argymhellion ac Amserlen y Rhaglen Waith 2018/19.

[Gweld Cofnod

 

9.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

10.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

15 Mai, 2018

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Karen Brown, Ffôn: 01446 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
Cadeirydd: Y Cynghorydd L. Burnett;

Is-gadeirydd: I’w benodi yn y cyfarfod;

Y Cynghorwyr: Ms. R.M. Birch, B.T. Gray, S.J. Griffiths, N.P. Hodges, M. Lloyd, M.J.G. Morgan, Mrs. J.M. Norman, Mrs. S.D. Perkes ac Mrs. M. Wright.

 

 

Gwahoddir hefyd fel aelodau cyfetholedig:

Mr. P. Burke (Yr Eglwys Babyddol).

Mr. A. Rickett (Yr Eglwys yng Nghymru).

Dr. C. Brown (Rhiant-lywodraethwr – Sector Uwchradd)

Mrs. J. Lynch-Wilson (Rhiant-lywodraethwr – Sector Cynradd).

 

 

Gwahoddir hefyd fel arsylwyr dibleidlais:

Rôl wag                     (Addysg Gymraeg).

Rôl wag                     (Uwchradd).

Rôl wag                     (Cynradd).

Mr. N. Want               (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag                     (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag                     (Arbennig).

Rôl wag                     (Penaethiaid).

Rôl wag                     (Eglwysi Rhyddion).