Cost of Living Support Icon

 

 

Notice of Meeting    CYFARFOD ANHYGOEL O'R PWYLLGOR CRAFFU DYSGU A DIWYLLIANT

 

Date and time

of Meeting              DYDD LLUN, 23 EBRILL, 2018 AM 6.00 P.M.

 

Venue                     SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

PART I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 26 Mawrth, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).  

[Gweld Cofnod]

 

Cais i Ystyried Mater –

4.         Darparu Cynhyrchion Hylendid Am Ddim yn Ysgolion Bro Morgannwg Y Cynghorydd Mrs. J.M. Norman.

[Gweld Datganiad Cyflwyniad]

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau –

5.         Amcanion Lles a Gwella Bro Morgannwg (Cynllun Gwella Rhan 1) 2018/19.

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniad –

6.        Amgylched Hanesyddol Bro Morgannwg – Peter Thomas, Uwch Gynllunydd (Cadwraeth a Dylunio). [Gweld y Cyflwyniad]

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr –

7.        Adroddiad Monitro Cydraddoldeb Blynyddol.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirniadau –  

8.        Strategaeth Celfyddydau a Diwylliant:  Bro Uchelgeisiol a Bywiog yn Ddiwylliannol 2018-2022 – Cabinet: 5 Mawrth, 2018.

[Gweld Cofnod]

9.        Defnydd o Tŷ Deri yn y dyfodol – Cabinet: 19 Mawrth, 2018. [Gweld y Cyflwyniad]

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau'r Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau

10.      Crynodeb o Adroddiadau Archwilio Ysgolion ar gyfer Tymor yr Hydref 2017.

[Gweld Cofnod]

11.      Crynodeb o Adroddiadau Archwilio Ysgolion ar gyfer Tymor yr Gwanwyn 2018.

[Gweld Cofnod]

 

12.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

13.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

16 Ebrill, 2018

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Karen Brown, Ffôn: 01446 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
Cadeirydd: Y Cynghorydd L. Burnett;

Is-gadeirydd: Rôl wag

Y Cynghorwyr: Ms. R.M. Birch, B.T. Gray, S.J. Griffiths, N.P. Hodges, M. Lloyd, M.J.G. Morgan, Mrs. J.M. Norman, Mrs. S.D. Perkes ac Mrs. M. Wright.

 

Gwahoddir hefyd fel aelodau cyfetholedig:

Mr. P. Burke (Yr Eglwys Babyddol).

Mr. A. Rickett (Yr Eglwys yng Nghymru).

Dr. C. Brown (Rhiant-lywodraethwr – Sector Uwchradd)

Mrs. J. Lynch-Wilson (Rhiant-lywodraethwr – Sector Cynradd).

 

Gwahoddir hefyd fel arsylwyr dibleidlais:

Rôl wag                     (Addysg Gymraeg).

Rôl wag                     (Uwchradd).

Rôl wag                     (Cynradd).

Mr. N. Want               (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag                     (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag                     (Arbennig).

Rôl wag                     (Penaethiaid).

Rôl wag                     (Eglwysi Rhyddion).