Cost of Living Support Icon

 

 

 

Notice of Meeting    PWYLLGOR CRAFFU DYSGU A DIWYLLIANT

 

Date and time

of Meeting              DYDD LLUN, 26 MAWRTH, 2018 AM 6.00 P.M.

 

Venue                     SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

PART I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 12 Chwefror, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).  

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau'r Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau

4.         Cynlluniau Gwasanaeth 2018-22: Perfformiad a Datblygu; Adfywio a Chynllunio; Strategaeth, Dysgu Cymunedol ac Adnoddau; a Chyflawniad i Bawb.

[Gweld Cofnod]

5.         Gosod Targedau ar gyfer 2018/19.

[Gweld Cofnod]

6.         Adroddiad Perfformiad Chwarter 3 – Bro Uchelgeisiol a Bywiog yn Ddiwylliannol.

(Dylai Aelodau roi gwybod i’r Is-adran Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu erbyn 12 hanner dydd ar ddiwrnod y cyfarfod a oes angen swyddog i fod yn bresennol at ddibenion Monitro Perfformiad)

[Gweld Cofnod]

7.         Monitro Refeniw a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill 2017 i 31 Ionawr, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –   

8.         Cynllun Arfaethedig i Adlunio Darpariaeth Gynradd yng Ngorllewin y Fro - Cabinet: 22 Ionawr, 2018 - i gynnwys cyflwyniad gan Trevor Baker, Pennaeth Strategaeth, Dysgu Cymunedol ac Adnoddau. [Gweld y Cyflwyniad]

[Gweld Cofnod]

9.         Ail-drefnu Gwasanaethau Ieuenctid - Cabinet: 19 Chwefror, 2018. [Gweld y Cyflwyniad]

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd –

10.       Aelodaeth Gyfetholedig ac Arsylwr y Pwyllgor Craffu Diwylliant a Dysgu.

[Gweld Cofnod]

 

11       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

19 Mawrth, 2018

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Karen Brown, Ffôn: 01446 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
Cadeirydd: Y Cynghorydd L. Burnett;

Is-gadeirydd: Rôl wag

Y Cynghorwyr: Ms. R.M. Birch, B.T. Gray, S.J. Griffiths, N.P. Hodges, M. Lloyd, M.J.G. Morgan, Mrs. J.M. Norman, Mrs. S.D. Perkes ac Mrs. M. Wright.

 

Gwahoddir hefyd fel aelodau cyfetholedig:

Mr. P. Burke (Yr Eglwys Babyddol).

Mr. A. Rickett (Yr Eglwys yng Nghymru).

Dr. C. Brown (Rhiant-lywodraethwr – Sector Uwchradd)

Mrs. J. Lynch-Wilson (Rhiant-lywodraethwr – Sector Cynradd).

 

Gwahoddir hefyd fel arsylwyr dibleidlais:

Rôl wag                     (Addysg Gymraeg).

Rôl wag                     (Uwchradd).

Rôl wag                     (Cynradd).

Mr. N. Want               (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag                     (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag                     (Arbennig).

Rôl wag                     (Penaethiaid).

Rôl wag                     (Eglwysi Rhyddion).