Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

 

Notice of Meeting     PWYLLGOR CRAFFU DYSGU A DIWYLLIANT

 

Date and time

of Meeting               DYDD MAWRTH, 12 MAWRTH, 2019 AM 6.00 P.M.

 

Venue                     SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Chwefror, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).  

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau

4.         Monitro Cyllid a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill 2018 i 31 Ionawr 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriad -

5.         Aildrefnu Arfaethedig y Ddarpariaeth Gynradd yng Ngorllewin y Fro - Cabinet: 4 Mawrth, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau

6.         Adroddiad Perfformiad Chwarter 3 (2018-19): Bro Uchelgeisiol a Bywiog yn Ddiwylliannol.

[Gweld Cofnod]

(Dylai Aelodau roi gwybod i’r Is-adran Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu erbyn 12 hanner dydd ar ddiwrnod y cyfarfod a oes angen swyddog i fod yn bresennol at ddibenion Monitro Perfformiad)

7.         Amcanion Lles / Gwella a Chynllun Gwella Bro Morgannwg, Rhan 1 2019/20.

[Gweld Cofnod]

 

8.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

9.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

5 Mawrth, 2019

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mrs. K. Bowen, Ffôn: 01446 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
Cadeirydd: Y Cynghorydd L. Burnett;

Is-gadeirydd: Y Cynghorwyr N.P. Hodges;

Y Cynghorwyr: Ms. R.M. Birch, B.T. Gray, S.J. Griffiths, M.J.G. Morgan, Mrs. J.M. Norman, Mrs. R. Nugent-Finn ac Mrs. S.D. Perkes ynghyd ag un swydd wag.

 

Gwahoddir hefyd fel aelodau cyfetholedig:

Mr. A. Rickett (Yr Eglwys yng Nghymru).

Dr. C. Brown (Rhiant-lywodraethwr – Sector Uwchradd)

Mrs. J. Lynch-Wilson (Rhiant-lywodraethwr – Sector Cynradd).

Dr. M. Price (Yr Eglwys Babyddol).

 

 

Gwahoddir hefyd fel arsylwyr dibleidlais:

Mr. H. Gapper                         (Addysg Gymraeg).

Rôl wag                                  (Uwchradd).

Rôl wag                                  (Cynradd).

Mr. Isaac Cramb                     (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Mr. Cameron Edwards             (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag                                  (Arbennig).

Rôl wag                                  (Penaethiaid).

Rôl wag                                  (Eglwysi Rhyddion).