Cost of Living Support Icon

 

 

Notice of Meeting    PWYLLGOR CRAFFU DYSGU A DIWYLLIANT

 

Date and time

of Meeting              DYDD MAWRTH, 15 IONAWR, 2019 AM 6.00 P.M.

 

Venue                     SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Rhagfyr 2018.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).  

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau – 

4.         Adroddiad Canolbarth Diogelu Corfforaethol – Cabinet: 7 Ionawr, 2019.

[Gweld Cofnod]

5.         Rhaglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain – Diweddariad Band B Sefyllfa Gyfredol – Cabinet: 7 Ionawr, 2019.

(Bydd y cyfeiriadau o'r Cabinet ar 7 Ionawr, 2019 yn cael eu hanfon ymlaen at Aelodau yn dilyn Cyfarfod y Cabinet).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau

6.         Monitro Refeniw a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 30 Tachwydd 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr –

7.         Tracio Penderfyniadau Craffu am yr Argymhellion ac Amserlen y Rhaglen Waith wedi'i Diweddaru 2018/19 yr 3ydd Chwarter.  

[Gweld Cofnod]

 

8.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

9.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

8 Ionawr, 2019

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mrs. K. Bowen, Ffôn: 01446 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
Cadeirydd: Y Cynghorydd L. Burnett;

Is-gadeirydd: Y Cynghorwyr N.P. Hodges;

Y Cynghorwyr: Ms. R.M. Birch, B.T. Gray, S.J. Griffiths, M.J.G. Morgan, Mrs. J.M. Norman, Mrs. R. Nugent-Finn ac Mrs. S.D. Perkes ynghyd ag un swydd wag.

 

Gwahoddir hefyd fel aelodau cyfetholedig:

Mr. A. Rickett (Yr Eglwys yng Nghymru).

Dr. C. Brown (Rhiant-lywodraethwr – Sector Uwchradd)

Mrs. J. Lynch-Wilson (Rhiant-lywodraethwr – Sector Cynradd).

Dr. M. Price (Yr Eglwys Babyddol).

 

 

Gwahoddir hefyd fel arsylwyr dibleidlais:

Mr. H. Gapper                       (Addysg Gymraeg).

Rôl wag                                (Uwchradd).

Rôl wag                                (Cynradd).

Mr. Isaac Cramb                   (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Mr. Cameron Edwards           (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag                                (Arbennig).

Rôl wag                                (Penaethiaid).

Rôl wag                                (Eglwysi Rhyddion).