Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

 

Notice of Meeting     PWYLLGOR CRAFFU DYSGU A DIWYLLIANT

 

Date and time

of Meeting               DYDD IAU, 20 MEHEFIN, 2019 AM 5.00 P.M.

 

Venue                     SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

[Gweld Cofnod]

 

2.         Penodi Is-gadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Ebrill, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).  

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau

5.         Crynodeb o Adroddiadau Arolygu Ysgolion ar gyfer Tymor y Gwanwyn 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Rheolwr Gyfarwyddwr –   

6.         Tracio Penderfyniadau Craffu yr 4ydd Chwarter am yr Argymhellion ac Amserlen y Rhaglen Waith 2019/20. 

[Gweld Cofnod]

 

7.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

8.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

13 Mehefin, 2019

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr. G.J. Davies, Ffôn: 01446 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
Cadeirydd: Y Cynghorydd G.C. Kemp;

Is-gadeirydd: Y Cynghorwyr I'w benodi yn y cyfarfod cyntaf;

Y Cynghorwyr:  Ms. R.M. Birch, A.R.T. Davies, S.J. Griffiths, N.P. Hodges, T.H. Jarvie, Mrs. J.M. Norman, A.C. Parker, Mrs. S.D. Perkes a N.C. Thomas

 

Gwahoddir hefyd fel aelodau cyfetholedig:

Dr. M. Price (Yr Eglwys Babyddol).

Mr. A. Rickett (Yr Eglwys yng Nghymru).

Dr. C. Brown (Rhiant-lywodraethwr – Sector Uwchradd)

Mrs. J. Lynch-Wilson (Rhiant-lywodraethwr – Sector Cynradd).

 

Gwahoddir hefyd fel arsylwyr dibleidlais:

Mr. H. Gapper                        (Addysg Gymraeg).

Mr. Isaac Cramb                     (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Mr. Cameron Edwards             (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag                                  (Cynradd).

Rôl wag                                  (Uwchradd).

Rôl wag                                  (Arbennig).

Rôl wag                                  (Penaethiaid).

Rôl wag                                  (Eglwysi Rhyddion).