Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

Hysbysiad o Gyfarfod    PWYLLGOR CRAFFU DYSGU A DIWYLLIANT

 

Dyddiad ac amser

Y Cyfarfod                    DYDD IAU, 5 RHAGFYR, 2019 AM 5.00 P.M.

 

Lleoliad                         SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Tachwedd , 2019.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).  

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

4.         Cynnig i gynyddu nifer y lleoedd ysgolion cynradd yn y Bont-faen i ateb y galw cynyddol o ganlyniad i ddatblygiadau tai diweddar ac arfaethedig trwy gyfuno Ysgol Gynradd Y Bont-faen ac Ysgol Gyfun Y Bont-faen.– Cabinet: 4 Tachwedd, 2019.

[Gweld Gwybodaeth Atodol]

[Gweld Cofnod]

5.         Adroddiad Cryno Diogelu Corfforaethol – Tachwedd 2019 – Cabinet: 18 Tachwedd, 2019.

[Gweld Cofnod]

6.         Cynllun Cydraddoldeb Strategol Cyngor Bro Morgannwg 2020-24 – Cabinet: 18 Tachwedd, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau y Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau –

7.        Cynigion Cyllideb Refeniw Cychwynnol 2020/21 a Chyllideb Ddiwygiedig 2019/20.

[Gweld Cofnod]

8.        Cynigion y Rhaglen Gyfalaf Cychwynnol 2020/21 i 2024/25 a Monitro Cyfalaf 2019/20.

[Gweld Cofnod]

9.         Adroddiad Perfformiad Chwarter 2 2019/20: Dyffryn uchelgeisiol a bywiog yn ddiwylliannol.

[Gweld Cofnod]

(Dylai Aelodau roi gwybod i’r Is-adran Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu erbyn 12 hanner dydd ar ddiwrnod y cyfarfod a oes angen swyddog i fod yn bresennol at ddibenion Monitro Perfformiad)

 

10.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

11.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

28 Tachwedd, 2019

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr. G.J. Davies, Ffôn: 01446 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
Cadeirydd: Y Cynghorydd G.C. Kemp;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Ms. R.M. Birch;

Y Cynghorwyr:  A.R.T. Davies, S.J. Griffiths, N.P. Hodges, T.H. Jarvie, Mrs. J.M. Norman, A.C. Parker, Mrs. S.D. Perkes a N.C. Thomas

 

 

Gwahoddir hefyd fel aelodau cyfetholedig:

Dr. M. Price (Yr Eglwys Babyddol).

Mr. A. Rickett (Yr Eglwys yng Nghymru).

Rôl wag (Rhiant-lywodraethwr – Sector Uwchradd)

Mrs. J. Lynch-Wilson (Rhiant-lywodraethwr – Sector Cynradd).

 

Gwahoddir hefyd fel arsylwyr dibleidlais:

Mr. H. Gapper                        (Addysg Gymraeg).

Mr. Isaac Cramb                     (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Mr. Thomas Froud                   (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag                                  (Cynradd).

Rôl wag                                  (Uwchradd).

Rôl wag                                  (Arbennig).

Rôl wag                                  (Penaethiaid).

Rôl wag                                  (Eglwysi Rhyddion).