Cost of Living Support Icon

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

Hysbysiad o Gyfarfod     PWYLLGOR CRAFFU DYSGU A DIWYLLIANT

 

Dyddiad ac amser

Y Cyfarfod                     DYDD IAU, 18 GORFFENNAF, 2019 AM 5.00 P.M.

 

Lleoliad                         SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Mehefin, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).  

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniad –

4.         Gwerthusiadau Disgwyliedig ar gyfer Mesurau Perfformiad Cyfnod Allweddol 4 Dros Dro - Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Consortiwm Canolbarth y De.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriad –

5.         Cefnogaeth i Ofalwyr ym Mro Morgannwg – Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol: 18 Mehefin, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau

6.         Cau Cyfrifon 2018/19.

[Gweld Cofnod]

7.         Monitro refeniw a chyfalaf am y cyfnod 1af Ebrill hyd at 31ain Mai 2019.

[Gweld Cofnod]

8.         Adroddiad Perfformiad Diwedd Blwyddyn 2018/19:  Bro Uchelgeisiol a Bywiog yn Ddiwylliannol.

[Gweld Cofnod]

(Dylai Aelodau roi gwybod i’r Is-adran Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu erbyn 12 hanner dydd ar ddiwrnod y cyfarfod a oes angen swyddog i fod yn bresennol at ddibenion Monitro Perfformiad)

 

9.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

           (i)     Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif - Diweddariad Band B. [Cyfeirnod - Cabinet: 15 Gorffennaf, 2019]

[Gweld Cofnod]

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

10.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

11 Gorffennaf, 2019

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr. G.J. Davies, Ffôn: 01446 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
Cadeirydd: Y Cynghorydd G.C. Kemp;

Is-gadeirydd: Y Cynghorwyr Ms. R.M. Birch;

Y Cynghorwyr:  A.R.T. Davies, S.J. Griffiths, N.P. Hodges, T.H. Jarvie, Mrs. J.M. Norman, A.C. Parker, Mrs. S.D. Perkes a N.C. Thomas

 

Gwahoddir hefyd fel aelodau cyfetholedig:

Dr. M. Price (Yr Eglwys Babyddol).

Mr. A. Rickett (Yr Eglwys yng Nghymru).

Dr. C. Brown (Rhiant-lywodraethwr – Sector Uwchradd)

Mrs. J. Lynch-Wilson (Rhiant-lywodraethwr – Sector Cynradd).

 

Gwahoddir hefyd fel arsylwyr dibleidlais:

Mr. H. Gapper                        (Addysg Gymraeg).

Mr. Isaac Cramb                    (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Mr. Cameron Edwards            (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag                                 (Cynradd).

Rôl wag                                 (Uwchradd).

Rôl wag                                 (Arbennig).

Rôl wag                                 (Penaethiaid).

Rôl wag                                 (Eglwysi Rhyddion).