Cost of Living Support Icon

 

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

 

Notice of Meeting    PWYLLGOR CRAFFU DYSGU A DIWYLLIANT

 

Date and time

of Meeting              DYDD MAWRTH, 9 EBRILL, 2019 AM 6.00 P.M.

 

Venue                     SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Mawrth, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).  

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

4.         Cynnig i Gynyddu Nifer y Lleoedd Ysgol Gynradd a Sefydlu 48 o Leoedd Meithrin Rhan Amser yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas – Cabinet: 18 Chwefror, 2019.

[Gweld Cofnod]

5.         Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2020/21 – Cabinet: 1Ebrill, 2019.

(Bydd cyfeiriad gan y Cabinet ar 1 Ebrill, 20109 yn dilyn pan fydd ar gael)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau

6.         Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru 2017-2018. [Gweld Cyflwyniad]

[Gweld Cofnod]

 

7.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

8.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

2 Ebrill, 2019

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mrs. K. Bowen, Ffôn: 01446 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
Cadeirydd: Y Cynghorydd L. Burnett;

Is-gadeirydd: Y Cynghorwyr N.P. Hodges;

Y Cynghorwyr: Ms. R.M. Birch, S.J. Griffiths, K.F. McCaffer, M.J.G. Morgan, Mrs. J.M. Norman, Mrs. R. Nugent-Finn ac Mrs. S.D. Perkes (ac un swydd wag)

 

Gwahoddir hefyd fel aelodau cyfetholedig:

Dr. M. Price (Yr Eglwys Babyddol).

Mr. A. Rickett (Yr Eglwys yng Nghymru).

Dr. C. Brown (Rhiant-lywodraethwr – Sector Uwchradd)

Mrs. J. Lynch-Wilson (Rhiant-lywodraethwr – Sector Cynradd).

 

Gwahoddir hefyd fel arsylwyr dibleidlais:

Mr. H. Gapper                       (Addysg Gymraeg).

Mr. Isaac Cramb                   (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Mr. Cameron Edwards           (Fforwm Ieuenctid y Fro).

Rôl wag                                (Cynradd).

Rôl wag                                (Uwchradd).

Rôl wag                                (Arbennig).

Rôl wag                                (Penaethiaid).

Rôl wag                                (Eglwysi Rhyddion).