Cymorth Costau Byw

Help a chymorth os ydych yn cael trafferth talu eich biliau oherwydd costau byw cynyddol.

 

 

Advicelink Cymru

Mae teuluoedd ledled Cymru yn teimlo'r straen ar gyllidebau eu cartrefi oherwydd costau byw cynyddol, gan wneud cymorth ychwanegol yn bwysicach nag erioed.

Nid yw llawer o bobl yn ymwybodol y gallent fod yn gymwys i gael budd-daliadau a allai gynnig y cymorth sydd ei angen arnynt.

Os nad ydych yn siŵr pa fudd-daliadau y gallwch eu hawlio, cysylltwch â llinell gymorth am ddim Advicelink Cymru:

 • 0808 250 5700

 

Advicelink Cymru

 

Gwiriwch eich hawl i fudd-daliadau

Gallwch ddefnyddio ein cyfrifiannell fudd-daliadau ar-lein i ddarganfod pa fudd-daliadau y gallwch eu cael. Peidiwch â chymryd yn ganiataol na fydd gennych hawl i unrhyw beth. Bydd angen gwybodaeth arnoch am gynilion, incwm, pensiwn, taliadau gofal plant ac unrhyw fudd-daliadau presennol (i chi a'ch partner).

 

Cyfrifiannell fudd-daliadau ar-lein

 

 

Council tax reduction

 

Gostyngiad y Dreth Gyngor

Os ydych ar incwm isel, efallai y byddwch yn gymwys i hawlio Gostyngiad y Dreth Gyngor.

Council Tax Discount

 

Gostyngiadau Treth Cyngor

Efallai eich bod yn gymwys i dderbyn gostyngiad Treth Gyngor os oes nam meddyliol difrifol gennych neu os ydych yn bodloni meini cymhwysedd eraill. Mae gostyngiadau band Treth Gyngor person anabl hefyd ar gael. Nid yw incwm yn berthnasol i’r rhain. 

Housing Benefits

 

Budd-dal Tai

Os ydych ar incwm isel, efallai y bydd modd i chi gael help gyda'ch rhent. Gwiriwch a ydych yn gymwys i hawlio Budd-dal Tai.

 

 

Universal Credit

 

Credyd Cynhwysol

Os ydych ar incwm isel, yn ddi-waith neu os na allwch weithio, efallai y bydd modd i chi gael help gyda'ch costau byw. Gwiriwch a oes gennych hawl i Gredyd Cynhwysol.

Cost of Living Support Payment

 

Taliad Cymorth Costau Byw 

Darganfyddwch a ydych yn gymwys i gael y taliad £150 cymorth cost byw gan Lywodraeth Cymru.

Help with home energy

 

Help gydag Ynni Cartref

Cyngor ar sicrhau bod eich cartref mor ynni-effeithlon â phosibl i'ch helpu i arbed arian ar filiau tanwydd.

 

 • Cymorth i deuluoedd

  Help ariannol i rieni newydd

  Gwybodaeth ar yr help ariannol y gallai rhieni a gofalwyr fod yn gymwys i'w dderbyn. 

   

  Help ariannol i rieni newydd


  Help gyda chostau gofal plant

  Gwybodaeth am ba gymorth sydd ar gael i helpu rhieni a gofalwyr gyda chost gofal plant.

   

  Help gyda chostau gofal plant


  Grant Datblygu Disgyblion

  Mae Grant datblygu disgyblion ar gael i gynorthwyo teuluoedd ar incwm isel i brynu gwisg ysgol ac offer.

   

  Grant Datblygu Disgyblion


  Prydau ysgol am ddim

  Os ydych yn hawlio budd-daliadau penodol, gallech arbed arian trwy hawlio prydau ysgol am ddim i’ch plentyn.

   

  Prydau Ysgol am Ddim


  Haf o Hwyl

  Rhaglen o weithgareddau llawn hwyl am ddim i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed.

   

  Haf o Hwyl


  Baby Basics

  Mae Baby Basics yn brosiect a arweinir gan wirfoddolwyr sy'n ceisio cefnogi mamau newydd a theuluoedd sy'n ei chael hi'n anodd bodloni'r baich ariannol ac ymarferol o ofalu am fabi newydd.

   

  Baby Basics

 • Rhoi bwyd ar y bwrdd

  Pod Bwyd Penarth

   

  Gallwch fynd i’r Pod Bwyd ym Mhenarth i gael nwyddau tun a darfodus, nwyddau ymolchi a chynhyrchion hylendid ar sail talu’r hyn y gallwch ei fforddio.

   

  Mae'r Pod Bwyd yn gweithredu o gynhwysydd llongau wedi'i addasu yn ystâd St Luke. Mae ar agor ar ddydd Llun ac ar ddydd Gwener rhwng 2pm a 4pm ac ar ddydd Mercher rhwng 3.30pm a 5.30pm.

   

  Pod Bwyd Penarth


  Banc Bwyd y Fro

   

  Mae nifer o fanciau bwyd ym Mro Morgannwg. Os ydych yn cael trafferth talu am fwyd, dysgwch sut i gael help gan fanc bwyd.

   

  Banc Bwyd y Fro


  Bwyd y Fro

  Mae Bwyd y Fro yn bartneriaeth o unigolion, grwpiau cymunedol, sefydliadau a busnesau ymroddedig sy'n gweithio gyda'i gilydd i greu system fwyd ffyniannus, iach a chynaliadwy yn y Fro.

   

  Bwyd y Fro

 • Cymorth tai ac ynni

  Pobl

  Cymdeithas dai dielw yw Pobl sy'n cynnig atebion a chefnogaeth tai. Mae'n cynnig cefnogaeth arloesol o ansawdd uchel sy'n adeiladu ar gryfderau unigolion i'w galluogi i fyw'r bywyd y maen nhw eisiau, yn y cartref maen nhw'n ei ddewis.

  Maent hefyd yn darparu llety a chymorth i bobl sy'n ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref.

   

  Pobl


  NYTH

  Mae’r cynllun Nyth yn cynnig ystod o gyngor diduedd, am ddim ac, os ydych yn gymwys, pecyn o welliannau effeithlonrwydd ynni i’r cartref am ddim, megis boeler newydd, gwres canolog, inswleiddio, neu baneli solar. Gall hyn ostwng eich biliau ynni a bod o fudd i'ch iechyd a'ch lles.

   

  NYTH

 • Cymorth Iechyd a Lles 

  Y Samariaid 

  Mae'r Samariaid yn gweithio i wneud yn siŵr bod wastad rhywun yno i unrhyw un sydd angen rhywun.

   

  Y Samariaid


  Mind

  Mae Mind yn rhoi cyngor a chymorth cyfrinachol i unrhyw un sy'n profi problem iechyd meddwl. Rydyn ni’n ymgyrchu i wella gwasanaethau, cynyddu ymwybyddiaeth a hybu dealltwriaeth. 

   

  Mind


  Y GIG

  Dewch o hyd i wybodaeth a chyngor ar gyflyrau iechyd, symptomau, byw'n iach, meddyginiaethau a sut i gael help.

   

  Y GIG


  Symud Mwy, Bwyta'n Dda

  Mae Symud Mwy Bwyta’n Dda yn dwyn ynghyd bartneriaethau ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg, gan gynnwys y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd a Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg. Gyda'i gilydd, addawodd y partneriaethau gefnogi a galluogi'r rhai sy'n byw ac yn gweithio ledled Caerdydd a Bro Morgannwg i symud mwy ac i fwyta'n dda.

   

  Symud Mwy, Bwyta'n Dda


  Chwaraeon Cymru

  Chwaraeon Cymru yw'r sefydliad cenedlaethol sy'n gyfrifol am ddatblygu a hyrwyddo chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru.

   

  Chwaraeon Cymru


  Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS)

  Mae'r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff yn helpu i wneud gweithgarwch corfforol yn ffordd newydd o fyw i bobl sy'n dioddef o broblemau iechyd ym Mro Morgannwg.

   

  Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS)


  Dewis Cymru

  Mae Dewis Cymru yn helpu pobl i gael mynediad at wasanaethau cefnogaeth leol yng Nghymru a dod o hyd i'r wybodaeth a'r cyngor sydd eu hangen arnynt i wella eu lles.

   

  Dewis Cymru

 

Cyngor ar Bopeth Caerdydd a’r Fro

Mae Cyngor ar Bopeth yn elusen annibynnol sy'n cynnig gwybodaeth a chyngor cyfrinachol a diduedd am ddim i drigolion Dinas a Sir Caerdydd a Bro Morgannwg. Maent yn cynnig cymorth gyda dyled, budd-daliadau, tai a mwy.

 

Cyngor ar Bopeth Caerdydd a’r Fro

 

Helpwr Arian

Mae Helpwr Arian yn cyfuno canllawiau arian a phensiynau i'w gwneud yn gyflymach ac yn haws dod o hyd i'r cymorth cywir. Mae'n dwyn ynghyd gefnogaeth a gwasanaethau tri darparwr arweiniad ariannol a gefnogir gan y llywodraeth: y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau a Pension Wise.

 

HelpwrArian