Iechyd Meddwl a Llesiant

Mae iechyd meddwl a llesiant yn hanfodol ym mhob agwedd o’n bywydau, o iechyd corfforol a llesiant cyffredinol i’r ffordd rydyn ni’n datblygu perthynas neu’n perfformio yn y gwaith neu mewn addysg. 

 

Mewn termau cyffredinol, gallwn ni ddisgrifio llesiant meddwl fel teimlo’n bositif, yn fodlon, yn gynhyrchiol ac yn medru ymdopi â straen bywyd bob dydd a sefyllfaoedd anodd.


Bydd hyd at un ym mhob pedwar o bobl yn profi problemau iechyd meddwl ar ryw adeg yn ystod eu bywyd. Gall y problemau amrywio o straen, pryderon a gofidiau bywyd bob dydd i gyflyrau tymor hir mwy difrifol megis iselder dwys, anhwylder deubegwn, seicosis a sgitsoffrenia.

 

Sefyllfaoedd o straen sydd wrth wraidd y rhan fwyaf o’r problemau hyn, megis trafferthion ariannol neu brofedigaeth agos. Er y gall y teimladau fod yn ddwys tu hwnt, yn aml, byddant dros dro. Gall y gefnogaeth briodol wneud byd o wahaniaeth wrth geisio goresgyn y problemau hyn.

 

Mae’n gyfrifoldeb arnom ni i amddiffyn a chefnogir unigolyn sy’n dioddef, eu teulu a’u cynhalwyr. Mae Deddf Gallu Meddyliol 2005 yn rhoi’r pwyslais ar gefnogi a galluogi unigolion i wneud penderfyniadau drostyn nhw eu hunain. 

 

 

Mae gwybodaeth bellach ar wefan Llywodraeth y DU yma: Mental Capacity Act Code of Practice; Deprivation of liberty safeguards.

 

Y Gwasanaeth Cymunedol Iechyd Meddwl 

Mae’r Gwasanaeth Cymunedol Iechyd Meddwl yn darparu cyngor a chefnogaeth i bobl sy’n byw ym Mro Morgannwg ac sy’n profi trafferthion iechyd meddwl. Gall gynnig yr isod:

  • Darparu gofal a chefnogaeth i unigolion yn eu cartref eu hunain
  • Trefnu gofal o fewn cartef nyrsio preswyl
  • Trefnu gadael yr ysbyty
  • Trefnu mynediad brys i’r ysbyty
  • Adolygu ac ailasesu’r ddarpariaeth ofal gyfredol
  • Asesu sefyllfaoedd a gweithredu pan allai Oedolyn Bregus fod mewn pergyl
  • Darparu cyngor a chefnogaeth i gynhalwyr a theuluoedd
  • Atgyfeirio i asiantaethau a gweithwyr proffesiynol eraill

 

Rydyn ni’n cynnig gwasanaeth i drigolion Bro Morgannwg rhwng 18 a 65 oed sydd ag afiechyd meddwl. Fel arfer, daw’r atgyfeiriad gan feddyg teulu, neu gallwch chi wneud cais am asesiad:

 

Gwneud cais am asesiad

 

 

Dewis-logoDewis Cymru

Gwybodaeth bellach am iechyd a llesiant meddwl ym Mro Morgannwg. 

 

Dewis Cymru

 

 

Mae ystod eang o wasanaethau ar gael ym Mro Morgannwg i gefnogi pobl sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl. Os ydych chi’n poeni bod gennych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod broblem iechyd meddwl, ewch at eich meddyg teulu yn y lle cyntaf.

 

Os oes angen i chi siarad â rhywun neu weld rhywun am eich iechyd meddwl y tu hwnt i oriau agor y meddyg teulu, gallwch fynd i’r Adran Frys neu ffonio 999 os oes angen.