Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Eiddo gwag ac wedi ei eithrio

Mae rhai mathau o eiddo gwag yn eiddo eithriedig (manylion isod). Mae eiddo gwag diddodrefn yn derbyn gostyngiad o 0% ar ôl cyfnod o 6 mis.

 

Eiddo Gwag (Heb eu Meddiannu) a Heb eu Dodrefnu

Mae eiddo gwag (heb eu meddiannu) yn derbyn gostyngiad o 0% heb unrhyw gyfnod eithrio.  Mae’r Cyngor hwn wedi dewis rhoi gostyngiad o 0% ar gyfer y flwyddyn ariannol hon ar unrhyw eiddo sy’n dod o fewn y dosbarth a ddiffinnir.

 

At ddibenion y dosbarth a ddiffinnir mae Eiddo Gwag (Heb ei Feddiannu) yn eiddo lle nad oes unrhyw berson yn preswylio ynddo.

 

Bydd eich bil yn dweud os ydi’r Cyngor o’r farn fod eich eiddo yn perthyn i’r dosbarth diffiniedig ai peidio. Dylech gysylltu â’r Cyngor os ydych chi’n meddwl fod ei benderfyniad yn anghywir.

 

 

Eithriadau

Mae rhai anheddau’n eithriedig, gan gynnwys eiddo a feddiannir gan fyfyrwyr, personau â nam meddyliol difrifol, pobl ifanc dan 18 oed ac estyniadau a feddiannir gan berthynas dibynnol. Mae’r eiddo gwag canlynol yn eithriedig hefyd:

  • eiddo diddodrefn (eithriedig am gyfnod hyd at 6 mis)

  • eiddo sy’n perthyn i elusen ((eithriedig am gyfnod hyd at 6 mis)

  • eiddo mae ei adeiledd yn cael ei yn sylweddol neu sydd angen gwaith trwsio mawr arno (eithriedig am gyfnod hyd at 12 mis cyn belled fod yr eiddo’n ddiddodrefn)

  • eiddo a adawyd yn wag gan rywun sydd wëid mynd i’r carchar, neu sydd wedi symud allan o’r eiddo i dderbyn gofal personol mewn ysbyty, cartref neu unrhyw le arall

  • eiddo y disgwylir profeb neu lythyrau gweinyddu mewn perthynas ag o (ac am hyd at gyfnod o 6 mis wedi hynny) cyn belled nag oes unrhyw berson arall yn atebol i dalu’r dreth

  • eiddo sydd wrthi’n cael neu sydd wedi cael ei adfeddiannu

  • eiddo sy’n rhan o gyfrifoldebau ymddiriedolwr methdalwr

  • eiddo gwag y gwaherddir unrhyw un rhag byw ynddo gan y gyfraith

  • eiddo gwag y bydd gweinidog yn symud i mewn iddo.

 

 

Mae barics milwyr a llety cyplau priod yn eithriedig hefyd; bydd y bobl sy’n byw ynddyn nhw’n cyfrannu at gost gwasanaethau lleol drwy drefniant arbennig.