Cost of Living Support Icon

Eiddo gwag ac wedi ei eithrio

Mae rhai mathau o eiddo gwag yn eiddo eithriedig (manylion isod). Mae eiddo gwag diddodrefn yn derbyn gostyngiad o 0% ar ôl cyfnod o 6 mis.

 

Eiddo Gwag (Heb eu Meddiannu) a Heb eu Dodrefnu

Mae eiddo gwag (heb eu meddiannu) yn derbyn gostyngiad o 0% heb unrhyw gyfnod eithrio.  Mae’r Cyngor hwn wedi dewis rhoi gostyngiad o 0% ar gyfer y flwyddyn ariannol hon ar unrhyw eiddo sy’n dod o fewn y dosbarth a ddiffinnir.

 

At ddibenion y dosbarth a ddiffinnir mae Eiddo Gwag (Heb ei Feddiannu) yn eiddo lle nad oes unrhyw berson yn preswylio ynddo.

 

Bydd eich bil yn dweud os ydi’r Cyngor o’r farn fod eich eiddo yn perthyn i’r dosbarth diffiniedig ai peidio. Dylech gysylltu â’r Cyngor os ydych chi’n meddwl fod ei benderfyniad yn anghywir.

 

 

Eithriadau

Mae rhai anheddau’n eithriedig, gan gynnwys eiddo a feddiannir gan fyfyrwyr, personau â nam meddyliol difrifol, pobl ifanc dan 18 oed ac estyniadau a feddiannir gan berthynas dibynnol. Mae’r eiddo gwag canlynol yn eithriedig hefyd:

 • eiddo diddodrefn (eithriedig am gyfnod hyd at 6 mis)

 • eiddo sy’n perthyn i elusen ((eithriedig am gyfnod hyd at 6 mis)

 • eiddo mae ei adeiledd yn cael ei yn sylweddol neu sydd angen gwaith trwsio mawr arno (eithriedig am gyfnod hyd at 12 mis cyn belled fod yr eiddo’n ddiddodrefn)

 • eiddo a adawyd yn wag gan rywun sydd wëid mynd i’r carchar, neu sydd wedi symud allan o’r eiddo i dderbyn gofal personol mewn ysbyty, cartref neu unrhyw le arall

 • eiddo y disgwylir profeb neu lythyrau gweinyddu mewn perthynas ag o (ac am hyd at gyfnod o 6 mis wedi hynny) cyn belled nag oes unrhyw berson arall yn atebol i dalu’r dreth

 • eiddo sydd wrthi’n cael neu sydd wedi cael ei adfeddiannu

 • eiddo sy’n rhan o gyfrifoldebau ymddiriedolwr methdalwr

 • eiddo gwag y gwaherddir unrhyw un rhag byw ynddo gan y gyfraith

 • eiddo gwag y bydd gweinidog yn symud i mewn iddo.

 

 

Mae barics milwyr a llety cyplau priod yn eithriedig hefyd; bydd y bobl sy’n byw ynddyn nhw’n cyfrannu at gost gwasanaethau lleol drwy drefniant arbennig. 

 

Premiymau

Yng nghyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar 6 Mawrth 2023 cytunwyd yn unol ag adran 12a a 12b Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, fel a fewnosodwyd gan Adran 139 Deddf Tai (Cymru) 2014, o 1 Ebrill 2023 y byddai Premiwm Treth Gyngor o 100% yn dod i rym ar gyfer eiddo sydd wedi bod yn wag a heb ei ddodrefnu (Gwag Hirdymor) am gyfnod o 12 mis neu fwy. Yn ogystal, cytunwyd y byddai Premiwm Treth Gyngor o 100% yn dod i rym o 1 Ebrill 2024 ar gyfer eiddo a ystyrir yn rhai a feddiannir o bryd i'w gilydd (y cyfeirir atynt yn aml fel ail gartrefi).

 

Ailddatganwyd y ddau benderfyniad yma yng nghyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar y 6 Mawrth 2024. Yn y cyfarfod hwn cytunwyd hefyd y byddai’r Premiwm Treth Gyngor ar gyfer eiddo gwag a heb eu dodrefnu a fu felly am 24 mis neu fwy yn cynyddu i 150% o 1 Ebrill 2024.

 

Yn unol â Rheoliadau’r Dreth Gyngor (Eithriadau i Symiau Uwch) (Cymru) 2015, ceir 7 dosbarth o annedd lle gellir tynnu premiwm (am gyfnodau amrywiol). Mae’r rhain fel a ganlyn: 

 • Dosbarth 1: Anheddau sy'n cael eu marchnata i’w gwerthu neu pan fo cynnig i brynu'r annedd wedi’i dderbyn. Mae’n rhaid i'r eiddo fod yn cael ei farchnata am bris rhesymol o'i gymharu ag eiddo tebyg yn yr un ardal ac mae gan yr eithriad derfyn amser o flwyddyn (yn berthnasol i eiddo gwag hirdymor a rhai a feddiannir o bryd i’w gilydd)

 • Dosbarth 2: Anheddau sy'n cael eu marchnata i'w gosod neu pan fo cynnig i'w rhentu wedi’i dderbyn. Mae’n rhaid marchnata'r annedd i'w osod am rent rhesymol o'i gymharu ag eiddo tebyg yn yr un ardal ac mae gan yr eithriad derfyn amser o flwyddyn (yn berthnasol i eiddo gwag hirdymor a rhai a feddiannir o bryd i’w gilydd)

 • Dosbarth 3: Anecsau sy'n ffurfio rhan o'r brif annedd neu'n cael eu trin fel rhan o'r brif annedd (sy'n berthnasol i eiddo gwag hirdymor ac eiddo a feddiannir o bryd i'w gilydd)

 • Dosbarth 4: Anheddau a fyddai'n unig neu'n brif breswylfa rhywun pe na baent yn byw yn llety'r lluoedd arfog (yn berthnasol i eiddo gwag hirdymor a rhai a feddiannir o bryd i’w gilydd)

 • Dosbarth 5: Lleiniau carafanau a feddiannir ac angorfeydd cychod (sy'n berthnasol i eiddo a feddiannir o bryd i'w gilydd yn unig)

 • Dosbarth 6: Cartrefi tymhorol neu lety gwyliau lle gwaherddir meddiannaeth barhaol neu gydol y flwyddyn (sy'n berthnasol i eiddo a feddiannir o bryd i'w gilydd yn unig)

 • Dosbarth 7: Anheddau sy'n gysylltiedig â gwaith (sy'n berthnasol i eiddo a feddiannir o bryd i'w gilydd yn unig)


Os ydych wedi gorfod talu Premiwm Treth Gyngor ond credwch fod eich eiddo yn perthyn i un o'r dosbarthiadau uchod, cwblhewch ein ffurflen ymholiad cyffredinol Treth Gyngor (valeofglamorgan.gov.uk/cy) sy’n cynghori o dan ba ddosbarth o eiddo mae eich un chi'n disgyn, ac yn darparu tystiolaeth ategol.