Cost of Living Support Icon

Asiantau Gorfodi

Mae ein Cod ymarfer beilïaid yn esbonio sut mae ein beilïaid yn ymddwyn pan maen nhw’n dod i gasglu Treth Gyngor neu Dreth Fusnes sy’n ddyledus.

 

Mae’r Cod hwn yn cydymffurfio â’r Safonau Asiantau Gorfodi Cenedlaethol.

  

Cymryd Rheolaeth o Gostau Nwyddau

Rheoliadau Cymryd Rheolaidd o Nwyddau (Ffioedd) 2014 – Tabl Rheoliad 4 Ffioedd Gorfodi 

 

taking control
 Cam FfiFfi BenodedigFfi o fwy na £1,500
 Cam Cydymffurfio  £75.00    0%
 Cam Gorfodi  £235.00  7.5% 
 Cam Gwerthu neu Waredu £110.00    7.5%  

 

Pobl fregus

Rydym yn gwneud ein gorau glas i gynorthwyo pobl fregus.  Os oes angen, rydym yn defnyddio arbenigwyr.  Dyma sut rydym yn adnabod pobl fregus:


 • rhywun sydd ag anfantais feddyliol, neu ddryswch meddyliol
 • rhywun â salwch tymor hir, neu anaf difrifol
 • pobl sydd â nam ar eu golwg neu eu clyw
 • pobl sydd newydd gael profedigaeth deuluol.

 

 

Cwynion

Er gwaethaf ein holl ymdrechion, weithiau mae pethau’n mynd o chwith.  Mae angen eich cymorth arnom ni i wella pethau. Os ydych yn teimlo:

 • nad ydych wedi cael tegwch
 • nad ydych wedi cael eich trin yn fonheddig
 • nad ydym wedi gwneud rhywbeth y dylwn fod wedi ei wneud
 • ein bod wedi gwneud rhywbeth na ddylwn fod wedi ei wneud
 • ein bod wedi gwneud gwaith ansafonol

 

Cyafrwyddwr Cyllid, TG ac Eiddo

Cyngor Bro Morgannwg

Holton Road

Y Barri

Bro Morgannwg

CF63 4RU

 

Mi fyddwn yn ymchwilio ac ymateb o fewn pymtheg diwrnod gwaith.

 

Desgiau Ymholiadau

Byddwn yn darparu gwasanaeth cyfeillgar a phroffesiynol a fydd yn ateb eich holl ymholiadau ynghylch Refeniw neu Dai a Budd-dal y Dreth Gyngor:

 

Swyddfa Ddinesig, Heol Holltwn, y Barri, CF63 4RY.

 

Llun - Iau: 9.00am - 4.30pm

Gwener: 9:00am - 4:00pm

Ffôn*

 

 • Treth y cyngor: 
  01446 709564
 • Treth (nid cartref):  01446 729556
 • Budd-dal tai a Budd-dal Treth y Cyngor: 

  01446 709244

Ymweld â’ch cartref*

Os nad ydych yn gallu ymweld â’n swyddfeydd, ffoniwch ni.  Mae’n bosib y byddwn yn gallu ymweld â’ch cartref yn ystod oriau gwaith.

 • Treth y cyngor
  01446 729556
 • Treth (nid cartref):  01446 709299
 • Budd-dal tai a Budd-dal Treth y Cyngor: 
  01446 709244

* Dydd Llun i ddydd Iau:  8:45am - 4:30pm / Dydd Gwener: 8:45am - 4:00pm