Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Cyllid a Grantiau i Ddarparwyr Gofal Plant 

Gweler y wybodaeth sy'n ymwneud â grantiau sydd ar gael yn ystod 2021-2022 i gefnogi'r sector gofal plant. 

 

Y Cynllun Gofal Plant Di-dreth

Mae’r gofal plant di-dreth yn gynllunnewydd gan y llywodraeth i helpu rhieni sy'n gweithio gyda chost gofal plant.

 

Gall rhieni sy’n gymwys gyda phlant dan 12 oed gael hyd at £2,000 y plentyn, y flwyddyn, tuag at eu costau gofal plant (neu hyd at £4,000 ar gyfer plant anabl dan 17 oed).

 

Mae Dewisiadau Gofal Plant wedi rhoi'r holl wybodaeth at ei gilydd y mae ei hangen ar ddarparwyr gofal plant, gan gynnwys y Pecyn Offer Cyfathrebu a Chlip Fideo gan ddarparwyr sydd eisoes wedi cofrestru ar gyfer y Cynllun Gofal Plant Di-dreth:  

 

Childcare choices - what do childcare providers need to know? (saesned yn unig)

 

Darllenwch sut i gofrestru i gael Gofal Plant Di-dreth ac agorwch gyfrif darparwr gofal plant i gael taliadau gan rieni sy’n defnyddio’r cynllun:

 

Gov.Uk - Sign up to Tax-Free Childcare if you are a childcare provider (Saesneg yn unig)

 

bigstock-Stickman-Illustration-of-a-Div-154541381

Cynnig Gofal Plant yng Nghymru

 

Mae Cynnig Gofal Plant Cymru’n darparu 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant a ariennir gan y llywodraeth i rieni cymwys plant 3 a 4 oed yng Nghymru, ar gyfer hyd at 48 wythnos o'r flwyddyn. 

 

Fel darparwr, bydd angen i chi gofrestru i fod yn rhan o'r cynllun. Ewch i'n tudalen Cynnig Gofal Plant am ragor o wybodaeth: www.valeofglamorgan.gov.uk/childcareoffer

 

 

Y Cynnig Gofal Plant ym Mro Morgannwg

 

#Dweudeichdweud – Y Cynnig i Gymru

 

Gofal Plant yn Gynnar Cwestiynau ac Atebion i Ddarparwyr

 

Cyllid Ychwanegol

Os ydych chi'n ystyried dod yn warchodwr plant ym Mro Morgannwg, efallai y bydd gennych hawl i gael arian i gefnogi'ch hyfforddiant a sefydlu costau, os ydych chi'n bodloni meini prawf penodol.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'n Tîm GGD:

 

Grantiau Gofal Plant a Chwarae 

Mae tîm Blynyddoedd Cynnar Bro Morgannwg wedi sicrhau cyllid i gefnogi cynaliadwyedd lleoliadau gofal plant ac i sefydlu lleoedd gofal plant newydd.

 

Gwneud cais am arian:  

 

Ar gyfer cynaliadwyedd eich lleoliad, bydd gofyn i chi ddangos colled ariannol sylweddol barhaus / colled ariannol sylweddol o ganlyniad i COVID-19.

 

Ar gyfer creu lleoedd gofal plant newydd, bydd gofyn i chi ddangos yr angen yn yr ardal - oes gennych restrau aros, oes galw gan rieni, canfyddiadau Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant ac ati.

 

Bydd ceisiadau am grant yn aros ar agor tan 01 Chwefror 2023 neu nes y bydd yr holl arian wedi'i ddyrannu. 

 

Bydd y panel yn bwriadu bodloni'r dyddiadau canlynol:

 

Iau 22 Medi 2022

 

Nos Wener 18 Tachwedd 2022

 

Iau 02 Chwefror 2023

 

Darllenwch y wybodaeth o fewn y cais yn ofalus cyn gwneud cais a dychwelyd.    Bydd ceisiadau anghyflawn yn cael eu gwrthod. 

*PWYSIG - Rydym yn gofyn i unrhyw leoliad sy’n gwneud cais am grant ddiweddaru eu manylion a’u cyhoeddi ar DEWIS Cymru, gall y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd helpu gyda hyn 01446 704704

 

Grantiau Gofal Plant a Chwarae Ffurflen Gais 2022- 2023

 

Grant Cyfalaf y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn falch o gyhoeddi cyfle i wneud cais am gyllid Cyfalaf 2022 – 23 i wella eu safleoedd ar gyfer darparu gwasanaethau gofal plant.

Darllenwch y ffurflen gais a’r wybodaeth ategol yn ofalus, i weld yr hyn y gellir ac na ellir ei ariannu, cyn gwneud cais.  Bydd angen i chi gyflwyno cynllun busnes ar gyfer gwaith adeiladu a / neu waith adnewyddu i adeiladau. 

 

Gelli anfon ffurflenni cais wedi'u chwblhau tan ddydd Gwener 17 Mawrth 2023 a’u hanfon at Debbie Maule dmaule@valeofglamorgan.gov.uk. Bydd ffurflenni cais yn cael eu hadolygu bob pythefnos gan banel, gyda'r nod o roi ymateb i chi o fewn pythefnos o dderbyn y cais.

 

Cynllun Grant Bach Cyfalaf Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Bro Morgannwg - beth y gellir ac na ellir ei ariannu 2022-2023

 

Bro Morgannwg Grant Cyfalaf y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant 2022 - 2023 Ffurflen Gais

 

Grant cymorth costau byw 2022 - 2023

Mae tîm Blynyddoedd Cynnar Bro Morgannwg wedi sicrhau cyllid i gefnogi'r cynnydd mewn costau byw mewn lleoliadau gofal plant.

 

Bydd ceisiadau grant yn aros ar agor tan 01 Chwefror 2023 neu hyd nes y bydd yr holl gyllid wedi'i ddyrannu.

 

Grant cymorth costau byw 2022 - 2023

 

  • 01446 704704
  • Vale Family Information Service   
  • @ValeFIS