Cyllid a Grantiau i Ddarparwyr Gofal Plant 

Gwybodaeth am cyllid a grantiau ar gyfer darparwyr gofal plant yn y Fro

Y Cynllun Gofal Plant Di-dreth

Mae’r gofal plant di-dreth yn gynllunnewydd gan y llywodraeth i helpu rhieni sy'n gweithio gyda chost gofal plant.

 

Gall rhieni sy’n gymwys gyda phlant dan 12 oed gael hyd at £2,000 y plentyn, y flwyddyn, tuag at eu costau gofal plant (neu hyd at £4,000 ar gyfer plant anabl dan 17 oed).

 

Mae Dewisiadau Gofal Plant wedi rhoi'r holl wybodaeth at ei gilydd y mae ei hangen ar ddarparwyr gofal plant, gan gynnwys y Pecyn Offer Cyfathrebu a Chlip Fideo gan ddarparwyr sydd eisoes wedi cofrestru ar gyfer y Cynllun Gofal Plant Di-dreth:  

 

Childcare choices - what do childcare providers need to know? (saesned yn unig)

 

Darllenwch sut i gofrestru i gael Gofal Plant Di-dreth ac agorwch gyfrif darparwr gofal plant i gael taliadau gan rieni sy’n defnyddio’r cynllun:

 

Gov.Uk - Sign up to Tax-Free Childcare if you are a childcare provider (Saesneg yn unig)

 

bigstock-Stickman-Illustration-of-a-Div-154541381

Y Cynnig Gofal Plant i Gymru

Mae’r Cynnig Gofal Plant i Gymru'n cynnig 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a ariennir gan y llywodraeth i rieni i blant 3 a 4 oed sy'n gymwys yng Nghymru, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

 

Mae hwn bellach ar gael ledled Bro Morgannwg. I gael eich diweddaru, gallwch gael eich ychwanegu at ein rhestr bostio:

 


Fel darparwr, bydd angen i chi wneud cais i fod ar wahân i'r Cynnig Gofal Plant. Cysylltwch â ni am ffurflen gais.

Y Cynnig Gofal Plant ym Mro Morgannwg

 

#Dweudeichdweud – Y Cynnig i Gymru

 

Gofal Plant yn Gynnar Cwestiynau ac Atebion i Ddarparwyr

Grant Cyfalaf y Cynnig Gofal Plant

  • Ydych chi wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)?

  • Ydych chi wedi cofrestru ar gyfer y Cynnig Gofal Plant 30 awr?

  • Ydych chi’n ystyried ehangu eich lleoedd gofal plant ar gyfer plant 3 a 4 oed ac angen gwaith atgyweirio, offer newydd, a newid/gwella cyfarpar awyr agored arnoch?

 

Os felly, bydd Grantiau Cyfalaf y Cynnig Gofal Plant ar gael i gynorthwyo darparwyr gofal plant gyda chostau. Bydd ceisiadau’n agor ar 29 Ebrill 2019. Gallwch wneud cais trwy ddewis y ddolen isod. Darllenwch y wybodaeth yn drwyadl cyn cyflwyno cais ac os bydd gennych unrhyw gwestiynau, ffoniwch Debbie Maule

 

 

 

 

Cyllid Ychwanegol

Os ydych chi'n ystyried dod yn warchodwr plant ym Mro Morgannwg, efallai y bydd gennych hawl i gael arian i gefnogi'ch hyfforddiant a sefydlu costau, os ydych chi'n bodloni meini prawf penodol.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'n Tîm GGD:

 

 

Ceisiadau am ofal plant a grantiau chwarae 2019 -2020

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno newidiadau’n ddiweddar i gyllid Grant Gofal Plant y Tu Allan i Oriau Ysgol. Ei enw erbyn hyn yw’r Grant Gofal Plant a Chwarae. 

Mae’r meini prawf ar gyfer y plant heb newid, hynny yw, darparu gofal plant fforddiadwy a hygyrch o ansawdd uchel mewn ffordd hyblyg sy’n ymateb i anghenion rhieni yw’r nod o hyd.  Fodd bynnag, mae’r grant nawr ar gael i lenwi’r bylchau mewn gofal a chwarae plant 0-12 oed a ganfuwyd drwy Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant ac Asesiad Digonolrwydd Chwarae diweddaraf y Fro. 

 

Mae ffurflen gais ar gael drwy ddilyn y ddolen isod, ac fe welir yno hefyd wybodaeth ynghylch yr hyn y gellir gwneud cais amdano – dylech ddarllen y wybodaeth hon yn ofalus cyn gwneud cais. 

 

 

 

  • 01446 704704
  • Vale Family Information Service   
  • @ValeFIS