Cyllid a Grantiau i Ddarparwyr Gofal Plant 

Gwybodaeth am cyllid a grantiau ar gyfer darparwyr gofal plant yn y Fro

 

 • Y Cynllun Gofal Plant Di-dreth

   

  bigstock-Stickman-Illustration-of-a-Mot-168892283

  Mae’r gofal plant di-dreth yn gynllun newydd gan y llywodraeth i helpu rhieni sy'n gweithio gyda chost gofal plant.

   

  Gall rhieni sy’n gymwys gyda phlant dan 12 oed gael hyd at £2,000 y plentyn, y flwyddyn, tuag at eu costau gofal plant (neu hyd at £4,000 ar gyfer plant anabl dan 17 oed).

   

  Mae Dewisiadau Gofal Plant wedi rhoi'r holl wybodaeth at ei gilydd y mae ei hangen ar ddarparwyr gofal plant, gan gynnwys y Pecyn Offer Cyfathrebu a Chlip Fideo gan ddarparwyr sydd eisoes wedi cofrestru ar gyfer y Cynllun Gofal Plant Di-dreth:

   

   

   

   

   

   

   

  Darllenwch sut i gofrestru i gael Gofal Plant Di-dreth ac agorwch gyfrif darparwr gofal plant i gael taliadau gan rieni sy’n defnyddio’r cynllun:

 • Y Cynnig Gofal Plant i Gymru 
  bigstock-Stickman-Illustration-of-a-Div-154541381

  Mae’r Cynnig Gofal Plant i Gymru'n cynnig 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a ariennir gan y llywodraeth i rieni i blant 3 a 4 oed sy'n gymwys yng Nghymru, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Caiff ei gyflwyno ledled Cymru ym mis Medi 2020, ac ychwanegir mwy o ardaloedd peilot cyn hynny.

   

  Ar hyn o bryd, mae’r cynnig hwn yn cael ei gyflwyno mewn rhannau o Gymru, ac er nad yw Bro Morgannwg yn un o’r ardaloedd hyn ar hyn o bryd, mae'r cynnig yn cael ei gyflwyno ledled Cymru erbyn diwedd tymor y cynulliad hwn.

   

  Rydyn ni'n rhoi rhestr ohebu at ei gilydd i unrhyw un a hoffai gael y diweddaraf am y Cynnig Gofal Plant:

   

   

   

   

   

   

   

 • Grantiau Cynaliadwyedd 

  bigstock-Illustration-of-Kids-Making-Ma-65758264 Mae Partneriaeth Datblygu'r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Bro Morgannwg wedi neilltuo cyllid ar gyfer grantiau i leoliadau gofal plant cofrestredig. Cwblhawyd yr Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant mwyaf diweddar ym mis Mawrth 2016 yn unol â Deddf Gofal Plant 2006. Click here to view the CSA 2016/17. Gwnaeth yr asesiad 2016 llawn dynnu sylw at angen i: - Ymchwilio ymhellach i ofal plant oriau anarferol ar gyfer rhieni sy’n gweithio oriau anarferol - Ymchwilio i ofal plant ar gyfer plant gydag anghenion ychwanegol a/neu anableddau - parhau i gynnal lleoliadau gofal plant i wella ansawdd.   Nid hawl flynyddol yw’r grant hwn; mae ar gael er mwyn cefnogi’r lleoliadau gofal plant hynny sydd â’r angen mwyaf.  Gydag ambell gais efallai y gofynnir am wybodaeth ychwanegol. Darllenwch y meini prawf yn ofalus cyn gwneud cais am grant gan na fydd pob darpariaeth gofrestredig â hawl i gael grant. Nidyw'r lleoliadau canlynol yn gymwys:
  • Darparwyr a oedd yn hwyr yn dychwelyd neu a fethodd gwblhau adroddiad diwedd grant boddhaol yn ystod 2017/18
  • Gofalwyr plant sydd wedi derbyn grant dechrau busnes o fewn y deuddeg mis diwethaf.
  • Y rhai hynny sy’n dangos cronfeydd/elw sylweddol
  • Gofalwyr plant ychwanegol sy’n gweithredu o’r un adeilad, h.y. un cais fesul aelwyd>
  • Darparwyr gofal plant, adeg gwneud y cais, sydd wrthi’n sefydlu eu busnes

   

   

   

  Ffurflen Gais a Chanllawiau 2018/19:

   

  *Mae’r broses gwneud cais am gyllid 2018/19 bellach wedi cau*

   

 • Grant Gofal Plant y Tu Allan i’r Ysgol

   

  End of School BigStock

   


  Ar ran Llywodraeth Cymru, mae Bro Morgannwg yn cynnig grantiau i’r sawl sydd eisiau datblygu Gofal Plant y Tu Allan i'r Ysgol sydd wedi'u cofrestru ag AGC gan gynnwys:

   

  • Clybiau ar ôl Ysgol

  • Gofal cyn ac ar ôl Ysgol

  • Clwb Brecwast

  • Clwb Gwyliau

   

  Dyrennir arian hwn yn benodol er mwyn gwella gofal plant y tu allan i’r ysgol ym Mro Morgannwg.

  Bydd y Grant Gofal Plant y Tu Allan i’r Ysgol yn chwarae rôl sylweddol o ran gwireddu ymrwymiadau Llywodraeth Cymru yn y datganiad polisi gofal plant: ‘Magu Plant, Cefnogi Teuluoedd’.

   

  Mae’r datganiad polisi yn nodi’r blaenoriaethau a bennwyd er mwyn datblygu dull integredig o gynnig gofal plant dan y penawdau canlynol: ‘Ansawdd’, ‘Fforddiadwy’ a ‘Hygyrch’.

   

  Caiff yr arian a ddyrennir yn 2018-19 ei ddefnyddio i lenwi’r bylchau yn y ddarpariaeth gofal plant a nodwyd yn yr ardal leol drwy’r Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant; yn benodol, gofal plant ar ôl ysgol ac yn y gwyliau trwy gyfrwng y Gymraeg.

   

  *Mae’r broses gwneud cais am gyllid 2018/19 bellach wedi cau*

   

  Ffurflen Gais a Chanllawiau 2018/19:

 • Cyllid Ychwanegol

   

   

   

  Single Mum BigStock

  Os ydych chi'n ystyried dod yn warchodwr plant ym Mro Morgannwg, gallech chi fod yn gymwys i gael cyllid tuag at eich costau hyfforddiant ac ymsefydlu, os byddwch chi'n bodloni meini prawf penodol.

  I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Debbie Maule, EYDCP:

   

   

   

   

   

   

 

Cysylltwch â ni:

 

 • 01446 704704
 • fis@valeofglamorgan.gov.uk
 • Vale Family Information Service
 • @ValeFIS