Cost of Living Support Icon

Hysbysiad o’r Cyfarfod    CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN 9 HYDREF 2017 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                          SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN 1

 

1.         Ymddiheuriadau dros absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

 

3.         Derbyn Datganiadau o Ddiddordeb.

             (Noder:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

 

Adroddiadau Cyfarfod -

4.         Cydfforwm Ymgynghorol – 3 Gorffennaf 2017.

[Gweler y Cofnod C81]

 

5.         Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg – 31 Gorffennaf 2017.

[Gweler y Cofnod C82]

 

Cyfeiriadau -

6.         Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol 2016-17 - Herio’r Fersiwn - Pwyllgor Craffu Byw'n Iach A Gofal Cymdeithasol - 11 Medi, 2017.

[Gweler y Cofnod C83]

 

7.         Adroddiad ar Arolygiad Perfformiad a Gwerthusiad Blynyddol y Prif Arolygydd mewn cysylltiad ag Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Bro Morgannwg 2016‑17 - Pwyllgor Craffu Byw'n Iach A Gofal Cymdeithasol - 11 Medi, 2017.

[Gweler y Cofnod C84]

 

8.         Gwella Trafnidiaeth Strategol ar gyfer Dinas Powys - Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd Ac Adfywio - 14 Medi, 2017.

[Gweler y Cofnod C85]

 

9.         Sioe Amaethyddol Bro Morgannwg 2017 - Brecwast Busnes: Adroddiad Adborth - Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd Ac Adfywio - 14 Medi, 2017.

[Gweler y Cofnod C86]

 

10.       Galw i Mewn: Caffael Gwaith Ailffitio ar Gyfer Asedau Adeiladau’r Cyngor - Pwyllgor Craffu Perfformiad Ac Adnoddau Corfforaethol - 21 Medi, 2017.

[Gweler y Cofnod C87]

 

Adroddiadau’r Arweinydd -

11.       Adroddiad Perfformiad Cynllun Corfforaethol Chwarter 1 (2017-18)

[Gweler y Cofnod C88]

 

12.       Adroddiad Monitro Cyfalaf ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2017 i 31 Awst 2017.

[Gweler y Cofnod C89]

 

13.       Monitro Refeniw ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill i 31 Awst 2017.

[Gweler y Cofnod C90]

 

14.       Cynnig i Fireinio Strwythur Sgorio’r Statws Sengl.

[Gweler y Cofnod C91]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Rheoliadol a Chyfreithiol -

15.       Ymateb y Cyngor i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru: Diwygio Etholiadol yn y Llywodraeth Leol.

[Gweler y Cofnod C92]

 

16.       Adroddiad Cynnydd ar Reoli Ansawdd Awyr Lleol 2016.

[Gweler y Cofnod C93]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden -

17.       Cyllid Allanol: Teuluoedd yn Gyntaf.

[Gweler y Cofnod C94]

 

18.       Gwasanaeth Byw â Chymorth - Ymestyn Contract gydag Amrywiad.

[Gweler y Cofnod C95]

 

19.       Ras Ffordd 10k Ynys y Barri – Haf 2018.

[Gweler y Cofnod C96]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladau -

20.       Strategaeth Ymgysylltu â Thenantiaid.

[Gweler y Cofnod C97]

 

21.       Mân Ddiweddariadau o Bolisi Dyrannu Tai Homes4U.

[Gweler y Cofnod C98]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaethau a Thrafnidiaeth -

22.       Gwaredu Deunydd wedi’i Garthu yn Gysylltiedig ag Adeiladu Pwerdy Hinkley Point C.

[Gweler y Cofnod C99]

 

23.       Cynllun Gwella Five Mile Road yr A4226 – Rhoi’r Contract ar gyfer y Prif Waith.

[Gweler y Cofnod C100]

 

24.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod ar frys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR EITHRIO’R CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaethau a Thrafnidiaeth -

25.       Cynllun Gwella Five Mile Road yr A4226 – Rhoi’r Contract ar gyfer y Prif Waith. 

[Gweler y Cofnod C102]

 

26.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod ar frys (Rhan II).           

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

3 Hydref 2017.

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd – Y Cynghorydd J. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd H. Jarvie (Gwasanaethau Rheoliadol a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G. Cox (Gwasanaethau Cymdogaethau a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd G. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladau)

Y Cynghorydd B. Penrose (Dysgu a Diwylliant)