Cost of Living Support Icon

Hysbysiad Cyfarfod         CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN, 4 MEDI 2017 AM 2.00PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL GORFFORAETHOL, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

 

3.         Derbyn datganiadau buddiannau.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

 

Cyfeiriadau -

4.         Monitro Refeniw am y Cyfnod 1 Ebrill tan 31 Mai 2017 - Pwyllgor Perfformiad Corfforaethol ac Adnoddau – 20 Gorffennaf, 2017.

[Gweler y Cofnod C60]

 

5.         Ailwynebu Wyneb Ffordd: Cynllun 3 blynedd 2017 – 2020 – Pwyllgor Craffu Amgylchedd ac Adfywio 13 Gorffennaf, 2017.

[Gweler y Cofnod C61]

 

Adroddiadau’r Arweinydd -

6.         Rhaglennu Gwaith a Monitro Chwarterol y Cabinet

[Gweler y Cofnod C62]

 

7.         Caffael gwaith Ailffitio ar gyfer Asedau Adeiladau’r Cyngor

[Gweler y Cofnod C63]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Adfywio a Chynllunio-

8.         Adroddiad Blynyddol – Cytundebau Cyfreithiol Adran 106 2016-17.

[Gweler y Cofnod C64]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth -

9.         Vale Street, Y Barri – Cynnig Creu Man Parcio i’r Anabl – Adroddiad Gwrthod.

[Gweler y Cofnod C65]

 

10.       Everard Street, Y Barri – Cynnig Creu Man Parcio i’r Anabl – Adroddiad Gwrthod.

[Gweler y Cofnod C66]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladu -  

11.       Adran 180 – Arian Gwirfoddol ar gyfer Deilliannau Digartrefedd

[Gweler y Cofnod C67]

 

Adroddiadau'r Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant –   

12.       Uned Cyfeirio Disgyblion Cyfnod Allweddol 3 ac Addysg Heblaw yn yr Ysgol

[Gweler y Cofnod C68]

 

13.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

14.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

29 Awst, 2017

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndir:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd H. Jarvie (Gwasanaethau Rheoliadol a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G. Cox (Gwasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd G. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles)

Y Cynghorydd A. Parker (Tai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd B. Penrose (Dysgu a Diwylliant)