Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod   CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN 18 RHAGFYR, 2017 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau dros absenoldeb.

 

2.       Cofnodion.

 

3.       Derbyn Datganiadau o Ddiddordeb.

          (Noder:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

 

Cyfeiriadau -

4.       M4, Cyffordd 34 i’r A48 Astudiaeth Trafnidiaeth Cam 1 WELTAG – Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio – 30 Tachwedd, 2017.

[Gweler y Cofnod C171]

 

5.       Diweddariad ar Ddatblygu Biomas yn Woodham / David Davies Road Dociau’r Barri – 30 Tachwedd, 2017.

[Gweler y Cofnod C172]

 

6.       Gwasanaeth Troseddu Ieuenctid – Adrodd ar Effaith Cau Llys Bro Morgannwg – Pwyllgor Craffu Cartrefi a Chymunedau Diogel – 6 Rhagfyr 2017.

[Gweler y Cofnod C173]

 

Adroddiadau’r Arweinydd -

7.       Adolygiad o'r Weithdrefn Ariannu Allanol.

[Gweler y Cofnod C174]

 

8.       Fframwaith Ymgysylltu Cyhoeddus Cyngor Bro Morgannwg.

[Gweler y Cofnod C175]

 

9.       Adroddiad Canol Tymor Diogelu Corfforaethol – Ebrill – Medi (2017/18).

[Gweler y Cofnod C176]

 

10.     Rhaglen Ail-lunio Gwasanaethau – Diweddariad ar Weithredu.

[Gweler y Cofnod C177]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Adfywio a Chynllunio-

11.      Cynllun Datblygu Lleol Bro Morgannwg 2011-2026: Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Ganllawiau Cynllunio Atodol (CCA) Drafft.

[Gweler y Cofnod C178]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladau -

12.     Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ‘Galluogi Sipsiwn, Roma a Theithwyr’.

[Gweler y Cofnod C179]

 

13.     Bodloni Safon Ansawdd Tai Cymru – Stoc y Cyngor ym Mro Morgannwg.

[Gweler y Cofnod C180]

 

14.     Trem Y Môr, Adnewyddu Carthbwll Marcroes – Gwerthuso Opsiynau.

[Gweler y Cofnod C181]

 

Adroddiadau'r Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant – 

15.     Gwasanaeth Ymgynghoriaeth Aml-ddisgyblaethol ar gyfer cyflawni Estyniad Cap Ffi Projectau Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif.

[Gweler y Cofnod C182]

 

16.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod ar frys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR EITHRIO’R CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

17.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod ar frys (Rhan II).                                                                                                    

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

12 Rhagfyr, 2017

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd H. Jarvie (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Rheoliadol a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G. Cox (Gwasanaethau Cymdogaethau a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd G. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladau)

Y Cynghorydd B. Penrose (Dysgu a Diwylliant)