Cost of Living Support Icon

Hysbysiad o’r Cyfarfod CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                   DYDD LLUN 6 TACHWEDD 2017 AM 2:00PM

 

Lleoliad                       YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN 1

 

1.         Ymddiheuriadau dros absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

 

3.         Derbyn Datganiadau o Ddiddordeb.

            (Noder:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

 

Adroddiad Cyfarfod -

4.         Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir – 26 Medi, 2017.

[Gweler y Cofnod C118]

 

5.         Cyd-fforwm Ymgynghorol - 16 Hydref, 2017

[Gweler y Cofnod C119]

 

Cyfeiriadau -

6.         Cam-fanteisio’n Rhywiol ar Blant - Pwyllgor Craffu Byw’n Iach A Gofal Cymdeithasol - 9 Hydref, 2017.

[Gweler y Cofnod C120]

 

7.         Strategaeth Ymgysylltu â Thenantiaid - Pwyllgor Craffu Cartrefi a Chymunedau Diogel - 11 Hydref, 2017.

[Gweler y Cofnod C121]

 

8.         Gwaredu Deunydd wedi’i Garthu yn Gysylltiedig ag Adeiladu Pwerdy Hinkley Point C - Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd Ac Adfywio - 12 Hydref 2017.

[Gweler y Cofnod C122]

 

9.         Monitro Cyllid a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 31 Awst, 2017 - Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd Ac Adfywio - 12 Hydref 2017.

[Gweler y Cofnod C123]

 

10.       Cynllun Ariannol Tymor Canolig 2017/18 i 2020/21 - Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol – 19 Hydref 2017.

[Gweler y Cofnod C124]

 

11.       Monitro Refeniw am y Cyfnod 1 Ebrill tan 31 Awst 2017  - Pwyllgor Perfformiad Corfforaethol ac Adnoddau – 19 Hydref 2017.

[Gweler y Cofnod C125]

 

Adroddiad yr Arweinydd – 

12.       Diweddariad ar Fentrau Gweithio ar y Cyd Strategol.

[Gweler y Cofnod C126]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaethau a Thrafnidiaeth -

13.       Teithio Llesol – Canlyniadau’r Ymgynghoriad ar y Mapiau Rhwydwaith Integredig a Diweddariad i Fapiau Llwybrau Presennol 2017.

[Gweler y Cofnod C127]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd a Hamdden -

14.       Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol 2016-2017: Fersiwn Derfynol.

[Gweler y Cofnod C128]

 

15.       Cynnig i ddatblygu Uned Datblygu’r Gweithlu ar gyfer Gofal Cymdeithasol Rhanbarthol ym Mro Morgannwg a Chaerdydd.

[Gweler y Cofnod C129]

 

16.       Panel Rhianta Corfforaethol.

[Gweler y Cofnod C130]

 

17.       Clwb Rygbi’r Barri, Adnewyddu Les Tŷ’r Clwb.

[Gweler y Cofnod C131]

 

Adroddiadau'r Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant – 

18.       Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2019/20.

[Gweler y Cofnod C132]

 

19.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod ar frys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR EITHRIO’R CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

20.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod ar frys (Rhan II).           

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

31 Hydref, 2017.

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd H. Jarvie (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Rheoliadol a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G. Cox (Gwasanaethau Cymdogaethau a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd G. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladau)

Y Cynghorydd B. Penrose (Dysgu a Diwylliant)