Cost of Living Support Icon

Hysbysiad o’r Cyfarfod    CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN 20 TACHWEDD 2017 AM 2:00PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau dros absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

 

3.         Derbyn Datganiadau o Ddiddordeb.

            (Noder:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

 

Adroddiad Cyfarfod -

4.         Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg – 1 Tachwedd 2017.

[Gweler y Cofnod C135]

 

Cyfeiriadau -

5.         Balansau Ysgolion ar 31 Mawrth 2017 – Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant – 16 Hydref 2017.

[Gweler y Cofnod C136]

 

6.         Gwerth Economaidd Gwirfoddoli ym Mro Morgannwg - Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol – 25 Hydref 2017.

[Gweler y Cofnod C137]

 

Adroddiadau’r Arweinydd -

7.         Rheoli’r Trysorlys.

[Gweler y Cofnod C138]

 

8.         Rhaglen Gyfalaf Gychwynnol 2018/19.

[Gweler y Cofnod C139]

 

9.         Cynigion Cyntaf Cyllideb Refeniw 2018-19.

[Gweler y Cofnod C140]

 

10.       Cynigion Cyntaf Cyllideb Cyfrif Refeniw Tai  2018-19.

[Gweler y Cofnod C141]

 

11.       Strong Communities Fund 1st Round.

[Gweler y Cofnod C142]

 

12.       Defnydd o Rymoedd Brys y Rheolwr Gyfarwyddwr.

[Gweler y Cofnod C143]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Adfywio a Chynllunio-

13.       Adroddiad Cynnydd Adfywio'r Barri.

[Gweler y Cofnod C144]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth -

14.       M4, Cyffordd 34 i A48 WelTAG Cam 1 Astudiaeth Trafnidiaeth.

[Gweler y Cofnod C145]

 

15.       Diweddariad: Gwella Trafnidiaeth Strategol ar gyfer Dinas Powys.

[Gweler y Cofnod C146]

 

16.       Ham Lane East, Llanilltud Fawr – Diwygiadau Arfaethedig i Gyfyngiadau Aros - Adroddiad Gwrthod.

[Gweler y Cofnod C147]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden -

17.       Comisiynu Cydweithredol Cenedlaethol: Rhaglen Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig – Adroddiad Blynyddol.

[Gweler y Cofnod C148]

 

18.       Caffael Adeilad Cymunedol i’w Leoli yn Cemetery Road, Y Barri yn rhan o’r Cynllun Parc Newydd.

[Gweler y Cofnod C149]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladau -  

19.       Polisi Rheoli Tenantiaeth.

[Gweler y Cofnod C150]

 

20.       Polisi Adfer Rhent.

[Gweler y Cofnod C151]

 

Adroddiadau'r Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant –   

21.       Cynllun Strategol Drafft y Gymraeg mewn Addysg 2017 – 2020.

[Gweler y Cofnod C152]

 

22.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod ar frys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR EITHRIO’R CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

23.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod ar frys (Rhan II).           

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

14 Tachwedd 2017

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd H. Jarvie (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Rheoliadol a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G. Cox (Gwasanaethau Cymdogaethau a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd G. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladau)

Y Cynghorydd B. Penrose (Dysgu a Diwylliant)