Cost of Living Support Icon

Hysbysiad o’r Cyfarfod    CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN 23 HYDREF 2017 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN 1

 

1.         Ymddiheuriadau dros absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

 

3.         Derbyn Datganiadau o Ddiddordeb.

             (Noder:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

 

Adroddiadau Cyfarfod -

4.         Pwyllgor Ymgynghorol Bae Caerdydd – 13 Medi 2017.

[Gweler y Cofnod C105]

 

5.         Panel Penodi Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol – 4 Hydref 2017.

[Gweler y Cofnod C106]

 

Cyfeiriadau -

6.         Craffu cydlynol Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Consortiwm Canolbarth y De – Pwyllgor Craffu ar Ddysgu a Diwylliant – 18 Medi, 2017.

[Gweler y Cofnod C107]

 

7.         Uned Cyfeirio Disgyblion Cyfnod Allweddol 3 ac Addysg Heblaw yn yr Ysgol - Pwyllgor Craffu ar Ddysgu a Diwylliant – 18 Medi, 2017.

[Gweler y Cofnod C108]

 

8.         Dogfen Ymgynghori Papur Gwyn ‘Taro’r Cydbwysedd Cywir: Cynigion ar gyfer Bil y Gymraeg’ – Ymateb Arfaethedig y Cyngor – 16 Hydref, 2017.

[Gweler y Cofnod C109]

 

Adroddiadau’r Arweinydd -

9.         Strategaeth Argraffu Corfforaethol.

[Gweler y Cofnod C110]

 

10.       Grant LiDW2 / Adnewyddu Rhwydwaith Ardal Eang 2017.

[Gweler y Cofnod C111]

 

11.       Strategaeth Cyfleoedd Masnachol a Chynhyrchu Incwm 2017-2020.

[Gweler y Cofnod C112]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Rheoleiddiol a Chyfreithiol

12.       Seremonïau a Ffioedd y Swyddfa Gofrestru.

[Gweler y Cofnod C113]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Adfywio a Chynllunio -

13.       Project Adfywio Marchnad Da Byw y Bont-faen.

[Gweler y Cofnod C114]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladu -

14.       Project Peilot Bancio Amser y Fro (Buddsoddiad Cymunedol – Tai).

[Gweler y Cofnod C115]

 

15.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod ar frys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR EITHRIO’R CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

16.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod ar frys (Rhan II).           

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

17 Hydref, 2017.

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd H. Jarvie (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Rheoliadol a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G. Cox (Gwasanaethau Cymdogaethau a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd G. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladau)

Y Cynghorydd B. Penrose (Dysgu a Diwylliant)