Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod   CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN 4 RHAGFYR 2017 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, Y SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN 1

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.       Cofnodion.

 

3.       Clywed Datganiadau o Ddiddordeb.

          (Noder:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

 

Cyfeiriadau -

4.       Gwybodaeth am Care First i Gynghorau Tref a Chymuned - Y Pwyllgor Cydgysylltu â Chymunedau - 18 Hydref, 2017.

[Gweler y Cofnod C155]

 

5.       Y Diweddaraf ar Orfodi Parcio Sifil – Y Pwyllgor Craffu ar yr Amgylchedd ac Adfywio – 9 Tachwedd, 2017.

[Gweler y Cofnod C156]

 

6.       Y Diweddaraf ar y Contract Gorfodi Amgylcheddol - Y Pwyllgor Craffu ar yr Amgylchedd ac Adfywio – 9 Tachwedd, 2017.

[Gweler y Cofnod C157]

 

7.       Strategaeth Cynhyrchu Incwm a Chyfleoedd Masnachol 2017-2020 – Galw Mewn – Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol – 16 Tachwedd 2017.

[Gweler y Cofnod C158]

 

Adroddiadau’r Arweinydd -

8.       Sail y Dreth Gyngor 2018-19.

[Gweler y Cofnod C159]

 

9.       Cynllun Gostyngiad y Dreth Gyngor.

[Gweler y Cofnod C160]

 

10.     Anheddau Heb eu Meddiannu at ddibenion y Dreth Gyngor: 2018-19.

[Gweler y Cofnod C161]

 

11.     Dyddiadau Taliadau Praesept 2018-19.

[Gweler y Cofnod C162]

 

12.     Gwaith Arfaethedig i Fireinio Cynllun Arfarnu’r Prif Swyddog.

[Gweler y Cofnod C163]

 

13.     Adroddiad Absenoldebau oherwydd Salwch – Ebrill 2017 i Fedi 2017.

[Gweler y Cofnod C164]

 

14.      Amserlen Cyfarfodydd: Mai 2018 – Mai 2019.

[Gweler y Cofnod C165]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladu -

15.     Gosodiadau Gwresogi Tai – Contract Gwasanaethu a Chynnal a Chadw.

[Gweler y Cofnod C166]

 

16.     Unrhyw eitemau brys yn sgil penderfyniad y Cadeirydd (Rhan 1).

 

RHAN II

 

GELLIR EITHRIO’R CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladu -

17.     Gosodiadau Gwresogi Tai – Contract Gwasanaethu a Chynnal a Chadw.

[Gweler y Cofnod C168]

 

18.     Unrhyw eitemau brys yn sgil penderfyniad y Cadeirydd (Rhan 1).   

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

28 Tachwedd 2017.

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd H. Jarvie (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Rheoliadol a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G. Cox (Gwasanaethau Cymdogaethau a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd G. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladau)

Y Cynghorydd B. Penrose (Dysgu a Diwylliant)