Cost of Living Support Icon

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod   CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN, 19 TACHWYDD 2018 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

             (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Cyfarfod –

4.         Cydbwyllgor Y Gwasanaethau Rheoliadol A Rennir – 18 Medi, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirniadau –

5.         Archwilydd Cyffredinol Cymru: Adroddiad Gwella Blynyddol 2018 Bro Morgannwg – Pwyllgor Archwilio: 19 Medi, 2018.

[Gweld Cofnod]

6.         Doweddaroad Chwarter 4 y Gofrestr Risg Corfforaethol – Pwyllgor Archwilio: 19 Medi, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd –

7.         Adroddiad Canol Blwyddyn Rheoli'r Trysorlys 2018.

[Gweld Cofnod]

8.         Cynigion Cyntaf Cyllideb Refeniw 2019/20 a Chyllideb Ddiwygiedig 2018/19.

[Gweld Cofnod]

9.         Cynigion Cyntaf Cyllideb Cyfrif Refeniw Tai  2019/20 a Chyllideb Ddiwygiedig 2018/19.

[Gweld Cofnod]

10.      Cynigion Cychwynnol y Rhaglen Gyfalaf 2019/20 i 2023/24 a Monitro Cyfalaf 2018/19.

[Gweld Cofnod]

11.       Strwythur Tâl Newydd 2019/20.

[Gweld Cofnod]

12.       Materion Uwch Reoli – Uned Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladau –

13.      Strategaeth Rheoli Asedau Tai.

[Gweld Cofnod]

14.      Storio Sgwteri Symudedd mewn Tai Cyngor.

[Gweld Cofnod]

15.      Rhoi mesurau Gwella Diogelwch ar waith yng Nghartrefi Dioddefwyr Cam-drin Domestig.

[Gweld Cofnod]

16.      Rhaglen Datblygu Tai – Maes y Ffynnon, Tresimwn.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant –

17.       Adolygiad Porth Rhaglen Buddsoddi Ysgolion.

[Gweld Cofnod]

 

18.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys.

(i)         Setliad Dros Dro Llywodraeth Leol 2019/20.

[Gweld Cofnod]

(ii)        Darparu Cynhyrchion Hylendid Am Ddim yn Ysgolion Bro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

 

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

19.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

13 Tachwedd, 2018

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i Mr. M. Willmott Ffôn: 01446 709144. E-bost: mwillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J.W. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd T.H. Jarvie (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J.C. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G.A. Cox (Gwasanaethau Cymdogaeth a Chludiant)

Y Cynghorydd G.C. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A.C. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladu)

Y Cynghorydd R.A. Penrose (Dysgu a Diwylliant)