Cost of Living Support Icon

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod   CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                       DYDD LLUN, 3 RHAGFYR, 2018 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                           YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL

                                      HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

             (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd –

4.         Sylfaen y Dreth Gyngor 2019-2020.

[Gweld Cofnod]

5.         Cynllun Gostyngiad Treth Gyngor.

[Gweld Cofnod]

6.         Y Dreth Gyngor: Preswylfeydd Gwag 2019-2020.

[Gweld Cofnod]

7.         Dyddiadau Taliadau Archebiannau 2019-2020.

[Gweld Cofnod]

8.         Rhaglen Adnewyddu Caledwedd y Gweinydd.

[Gweld Cofnod]

9.         Adroddiad Absenoldeb Salwch - Ebrill 2018 - Medi 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Aelod Cabinet Gwasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol -

10.       Cynnig i Lansio Gwasanaeth Cofrestru Marwolaeth newydd yn Ysbyty Prifysgol Llandochau.

[Gweld Cofnod          

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Adfywio a Chynllunio -

11.       Cynllun Datblygu Lleol Bro Morgannwg 2011-2026: Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Ganllawiau Cynllunio Atodol (CCA) ar Ddatblygu Ynni Adnewyddadwy, Twristiaeth a Hamdden a Safonau Parcio.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r yr Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant –

12.       Ymchwiliad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i Gyllido Ysgolion yng Nghymru.

[Gweld Cofnod]

13.       Cynnig Gofal Plant 30 awr Llywodraeth Cymru; gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Casnewydd.

[Gweld Cofnod]

 

14.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys.

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

15.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

27 Tachwedd, 2018

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i Mr. G.J. Davies Ffôn: 01446 709249. E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J.W. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd T.H. Jarvie (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J.C. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G.A. Cox (Gwasanaethau Cymdogaeth a Chludiant)

Y Cynghorydd G.C. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A.C. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladu)

Y Cynghorydd R.A. Penrose (Dysgu a Diwylliant)