Cost of Living Support Icon

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod    CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN, 17 RHAGFYR, 2018 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG,

                                     HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

             (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Cyfarfod

4.         Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd – 15 Hydref, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

5.         Strategaeth Hamdden Bro Morgannwg – Pwyllgor Craffu Byw’n Iach A Gofal Cymdeithasol: 6 Tachwedd, 2018.

[Gweld Cofnod]

6.         Archwilydd Cyffredinol Cymru Trosolwg a Chraffu Yn Fit ar gyfer y Dyfodol? – Pwyllgor Craffu Perfformiad Ac Adnoddau Corfforaethol: 14 Tachwedd, 2018.

[Gweld Cofnod]

7.         Templed Adroddiad Pwyllgor Corfforaethol Diwygiedig Arfaethedig –Pwyllgor Craffu Perfformiad Ac Adnoddau Corfforaethol: 14 Tachwedd, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd –

8.         Grantiau i Fudiadau Gwirfoddol Cymunedol.

[Gweld Cofnod]

9.         Gwaredu Tir –Ymlaen o 42 a 44 Heol Fonmon, Y Rhws.

[Gweld Cofnod]

10.       Cais Trosglwyddo Asedau Cymunedol – Safle Coffa Rhyfel, Wick Road, Ewenni.

[Gweld Cofnod]

11.       Cynllun Rheoli Carbon 2018-22.

[Gweld Cofnod]

12.       Penodi Arsylwr i’r Corff Buddsoddi Ymgynghorol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Adfywio a Chynllunio –

13.       Fframwaith Canol Tref – Diweddariad ar Weithredu.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladau –

14.      Cydweithfa Ranbarthol ar gyfer Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol.

[Gweld Cofnod]

15.      Rhaglen Datblygu Tai – The Colcot Health Clinic, Heol Winston, Y Barri.

[Gweld Cofnod]

16.      Canlyniadau’r Prosiect Peilot Parod Am Denantiaeth.

[Gweld Cofnod]

17.      Strategaeth Atal Digartrefedd Cyngor Bro Morgannwg 2018-2022.

[Gweld Cofnod]

18.      Rhaglen Datblygu Tai –Tir ar Ffordd Hayeswood, Y Barri.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r yr Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant –

19.       Strwythur Uwch Reoli’r Gyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau.

[Gweld Cofnod]

20.       Cynnig i Gynyddu Nifer y Lleoedd Ysgol Gynradd Cymraeg yn y Barri.

[Gweld Cofnod]

21.       Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2019/2020.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Arweinydd –

22.      Cyn Ganolfan Blant Integredig Gorllewin Y Fro, Llanilltud Fawr: Trosglwyddiad Ased Cymunedol Arfaethedig.

[Gweld Cofnod]

 

23.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys.

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad yr Arweinydd –

24.      Cyn Ganolfan Blant Integredig Gorllewin Y Fro, Llanilltud Fawr: Trosglwyddiad Ased Cymunedol Arfaethedig.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladau –

25.       Rhaglen Datblygu Tai – The Colcot Health Clinic, Heol Winston, Y Barri.

[Gweld Cofnod]

 

26.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

11 Rhagfyr, 2018

 

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i Ms. A. Rudman Ffôn: 01446 709855. E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J.W. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd T.H. Jarvie (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J.C. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G.A. Cox (Gwasanaethau Cymdogaeth a Chludiant)

Y Cynghorydd G.C. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A.C. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladu)

Y Cynghorydd R.A. Penrose (Dysgu a Diwylliant)