Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod    CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN 17 MEDI 2018 AM 2.00PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

             (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd -

4.         Strwythur Tâl Newydd 2019/20.

[Gweld Cofnod]

5.         Adolygiad Yswiriant y Cyngor Ebrill 2018 – Mawrth 2019.

[Gweld Cofnod]

6.         Cynllun Ariannol Tymor Canolig 2018/19 tan 2021/22.

[Gweld Cofnod]

7.         Adroddiad Blynyddol Bro Morgannwg (Cynllun Gwella Rhan 2) 2017/18. [Gweld Gwybodaeth Atodol]

[Gweld Cofnod]

8.         Ymateb i’r Ymgynghoriad ar Dileu’s Gollyngiad Pris ar Gyfer Dileu Treth y Cyngor.

[Gweld Cofnod]

           

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth           

9.         Jenner Road y Barri – Parcio Arfaethedig ar gyfer Pobl Anabl - Adroddiad Gwrthwynebiadau.

[Gweld Cofnod]

           

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd -

10.       Darparu Gwasanaethau i Bobl â Nam ar y Golwg neu Nam Mawr ar y Golwg a/neu Nam ar y Clyw

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladau -

11.         Rhaglen Ddatblygu Tai - Brecon Court, y Barri.

[Gweld Cofnod]

12.         Rhaglen Datblygu Tai - Hayeswood Road, y Barri.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau yr Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant –

13.         Aildrefnu Arfaethedig y Ddarpariaeth Gynradd yng Ngorllewin y Fro. [Gweld Gwybodaeth Atodol (1) a (2)]

[Gweld Cofnod]

 

14.         Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys.

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladu -

15.         Rhaglen Ddatblygu Tai - Brecon Court, y Barri.                                          

[Gweld Cofnod

 

16.         Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

11 Medi, 2018.

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853. E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk.

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd H. Jarvie (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G. Cox (Gwasanaethau Cymdogaeth a Chludiant)

Y Cynghorydd G. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladu)

Y Cynghorydd B. Penrose (Dysgu a Diwylliant)