Cost of Living Support Icon

 

Hysbysiad am Gyfarfod  CABINET

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN 3 MEDI 2018 AM 2.00PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLLTWN, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o fuddiant.

             (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau o Gyfarfodydd -

4.         Cydbwyllgor y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir – 19 Mehefin, 2018.

[Gweld Cofnod]

5.         Pwyllgor Ymgynghorol Bae Caerdydd – 27 Mehefin, 2018.

[Gweld Cofnod]

6.         Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd – 2 Gorffennaf, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

7.         Ail-siapio Gwasanaethau – Trefniadau ar gyfer Gweithredu a Throsglwyddo Asedau neu Wasanaethau i Gynghorau Cymuned a Thref ym Mro Morgannwg: Pwyllgor Cyswllt Cymunedol, 3 Gorffennaf, 2018.

[Gweld Cofnod]

8.         Ail-siapio Gwasanaethau – Dull Cynaliadwy o Ddarparu Cyfleusterau Chwaraeon Awyr Agored Defnyddwyr Unigol: Pwyllgor Cyswllt Cymunedol, 3 Gorffennaf, 2018.

[Gweld Cofnod]

9.         Ail-siapio Gwasanaethau – Dull Cynaliadwy o Ddarparu Cyfleusterau Chwaraeon Awyr Agored Defnyddwyr Unigol: Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol, 10 Gorffennaf, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Arweinydd –

10.       Adroddiad Blynyddol Diogelu Corfforaethol 2017/18.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant –

11.       Ail-siapio Gwasanaethau – Diweddariad o'r Prosiect Arlwyo.

[Gweld Cofnod]

 

12.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

13.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

28 Awst 2018

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, ymholiadau i Mr. M. Petherick Ffôn: 01446 709853 E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J.W. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd T.H. Jarvie (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J.C. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G.A. Cox (Gwasanaethau Cymdogaeth a Chludiant)

Y Cynghorydd G.C. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A.C. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladu)

Y Cynghorydd R.A. Penrose (Dysgu a Diwylliant)