Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod    CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN, 15 HYDREF 2018 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

             (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau o Gyfarfodydd -

4.         Penodi Aelodau Panel Cynghori ar Lywodraethwyr Awdurdod Lleol – 3 Hydref 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirniadau –

5.         Tai a Llety Pobl Hŷn Gan Gynnwys Gyda Gofal a Gofal Parod – Pwyllgor Craffu Cartrefi a Chymunedau: 12 Medi, 2018.

[Gweld Cofnod]

6.         Cynllun Ariannol Tymor Canolig 2018/19 tan 2021/22 – Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol: 20 Medi, 2018.

[Gweld Cofnod]

7.         Aildrefnu Arfaethedig y Ddarpariaeth Gynradd yng Ngorllewin y Fro – Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant: 1 Hydref, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Arweinydd –

8.         Ail-lunio Gwasanaethau – Cynnydd Gweithredu.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Rheoleiddiol a Chyfreithiol

9.         Seremonïau a Ffioedd y Swyddfa Gofrestru.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau yr Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant –

10.      Adroddiad Atodol - Ailgyflunio'r Darpariaeth Gynradd yng Ngorllewin y Fro. [Gweld Gwybodaeth Atodol]

[Gweld Cofnod]

11.      Adroddiad Perfformiad Ysgolion 2017-2018: Cyfnod Sylfaen a Chyfnodau Allweddol 2 i 5.

[Gweld Cofnod]

12.      Pencoedtre High School – Derbyn Tendr.

[Gweld Cofnod]

13.      Whitmore High School – Derbyn Tendr.

[Gweld Cofnod]

14.      Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg – Derbyn Tendr.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Tai, Gofal Cymdeithasol ac Iechyd –  

15.      Adeilad Achub Bywyd Syrffio Llanilltud Fawr – Caniatâd am Estyniad Newydd ac Adnewyddu Les.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladau –

16.       Contract Cynllun Adnewyddu Bynaglos Hawksley.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth –

17.       Asesiad o Brosiectau Trafnidiaeth yng Nghoridor Penarth. [Gweld Gwybodaeth Atodol]

[Gweld Cofnod]

 

18.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys.

            (i)    Cyfeiriad –

                    Rhaglen Datblygu Tai - Hayeswood Road, y Barri – Pwyllgor Craffu Cartrefi a Chymunedau: 10 Hydref, 2018

[Gweld Cofnod]

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiadau yr Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant –

19.      Pencoedtre High School – Derbyn Tendr.

[Gweld Cofnod]

20.      Whitmore High School – Derbyn Tendr.

[Gweld Cofnod

21.      Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg – Derbyn Tendr.

[Gweld Cofnod

 

Adroddiad Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladau –

22.       Contract Cynllun Adnewyddu Bynaglos Hawksley.

[Gweld Cofnod

 

23.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

9 Hydref, 2018.

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i Ms. A. Rudman Ffôn: 01446 709855. E-bost: arudman@valeofglamorgan.gov.uk.

 

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J.W. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd T.H. Jarvie (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J.C. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G.A. Cox (Gwasanaethau Cymdogaeth a Chludiant)

Y Cynghorydd G.C. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A.C. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladu)

Y Cynghorydd R.A. Penrose (Dysgu a Diwylliant)