Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod    CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN, 1 HYDREF 2018 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

             (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirniad –

4.         Codi Tâl am Wybodaeth – Pwyllgor Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol): 20 Medi, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd –

5.         Adroddiad Monitro Cyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 31 Awst 2018.

[Gweld Cofnod]

6.         Monitro Refeniw ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 31 Awst 2018.

[Gweld Cofnod]

7.         Rhaglen Waith Chwarterol y Cabinet Hydref – Rhagfyr 2018.

[Gweld Cofnod]

8.         Cronfa Grant Cymunedau Cryf.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Adfywio a Chynllunio –

9.         Gweinyddu Grant Cyfleusterau Anabl a Ffioedd Gwasanaeth Asiantaeth.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelodau Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd –

10.       Strategaeth Hamdden Bro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

11.       Ymestyn y Contract Rheoli Hamdden.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladu –

12.       Cyflawni Safonau Ansawdd Tai Cymru gyda Stoc y Cyngor ym Mro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

13.       Gwaredu Lleiniau Bach o Dir sy’n Berchen i’r Adran Dai.

[Gweld Cofnod]

14.       Cytundeb Casglu Ffioedd Dŵr gyda Dŵr Cymru Cyf.

[Gweld Cofnod]

 

15.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys.

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad yr Aelodau Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd –

16.       Ymestyn y Contract Rheoli Hamdden.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladu –

17.       Cytundeb Casglu Ffioedd Dŵr gyda Dŵr Cymru Cyf.

[Gweld Cofnod]

 

18.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

25 Medi, 2018.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i Mr. M. Petherick Ffôn: 01446 709853. E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk.

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J.W. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd T.H. Jarvie (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J.C. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G.A. Cox (Gwasanaethau Cymdogaeth a Chludiant)

Y Cynghorydd G.C. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A.C. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladu)

Y Cynghorydd R.A. Penrose (Dysgu a Diwylliant)