Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o’r CyfarfodCABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN, 5 TACHWYDD 2018 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

             (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirniadau –

4.         Gwerth Economaidd Gwirfoddoli Ym Mro Morgannwg. - Cydbwyllgor Cyswllt Y Sector Gwirfoddol: 3 Hydref, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Arweinydd –

5.         Adroddiad Perfformiad Chwarter 1 (2018-19) Cynllun Corfforaethol.

[Gweld Cofnod]

6.         Diweddariad Mentrau Cydweithio Strategol.

[Gweld Cofnod]

7.         Tir yn gyfagos i 10 Nyth yr Eos - Gwaredu Tir y Cyngor.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Aelod Cabinet Gwasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol -

8.         Adroddiad Cynnydd Blynyddol Rheoli Ansawdd Aer Awyr Lleol 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Adfywio a Chynllunio -

9.         Diwygio'r Canllaw Cynllunio Atodol Tai Fforddiadwy.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau'r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth -

10.       Gwasanaeth Cynnal a Chadw'r Gaeaf - Clirio Eira Brys.

[Gweld Cofnod]

11.       Ffordd Porthkerry / Windsor Road, Y Barri - Arfaethedig Ar Wahardd Gwahardd Aros ar Unrhyw Amser.

[Gweld Cofnod]

12.       Crosshill, The Knap, Barry - Cyfyngiad Parcio 'Diddymu Gwahardd Aros Am Unrhyw Amser'.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Aelod Cabinet Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden -

13.       Ailstrwythuro Uwch Reolwyr - Cyfarwyddiaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol.

[Gweld Cofnod]

14.       Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Cyngor Bro Morgannwg a Fforwm Strategaeth 50+ y Fro.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet Tai a Gwasanaethau Adeiladu -

15.       Adran 180 - Cyllid Gwirfoddol ar gyfer Canlyniadau Digartrefedd.

[Gweld Cofnod]

 

16.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys.

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

17.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

30 Hydref, 2018

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i Mr. M. Willmott Ffôn: 01446 709144. E-bost: mwillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J.W. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd T.H. Jarvie (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J.C. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G.A. Cox (Gwasanaethau Cymdogaeth a Chludiant)

Y Cynghorydd G.C. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A.C. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladu)

Y Cynghorydd R.A. Penrose (Dysgu a Diwylliant)