Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod           PWYLLGOR ARCHWILIO

 

Dyddiad ac amser y Cyfarfod   DYDD MAWRTH, 1 MAI, 2018 AM 5.30 PM *

 

Lleoliad                              SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

(NODER: GOFYNNIR I AELODAU NODI AMSER

DECHRAU’R CYFARFOD HWN)

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y Cyfarfod Arbennig a gynhaliwyd ar 27 Chwefror, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymddygiad y Cyngor.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sydd am gael cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gweithredol – Archwiliad (fel Pennaeth yr Archwiliad) – 

4.         Archwiliad Mewnol – Adroddiad Alldro – Ebrill 2017 hyd Mawrth 2018.

[Gweld Cofnod]

5.         Pwyllgor Archwilio – Strategaeth Arfaethedig Arfaethedig Gwasanaeth Archwilio Mewnol a Chynllun Archwilio Drafft Blynyddol Seiliedig ar Risg 2018/19.

[Gweld Cofnod]

6.         Pwyllgor Archwilio – Blaengynllun Gwaith 2017/18 a'r Rhaglen Waith Arfaethedig Flaenorol 2018/19.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

7.         Cynllun Archwiliad Allanol 2018.

[Gweld Cofnod]

8.         Hunan Asesiad Blynyddol Bro Morgannwg: Adolygiad Blynyddol o Argymhellion Rheoleiddio Allanol a Chynigion Gwella.

[Gweld Cofnod]

9.         Adolygiad o'r Strategaeth Rheoli Risg Gorfforaethol.

[Gweld Cofnod]

10.       Doweddaroad Chwarter 3 y Gofrestr Risg Corfforaethol.

[Gweld Cofnod]

          

11.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

MAE’N BOSIBL Y CAIFF Y CYHOEDD A’R WASG EU HEITHRIO O’R CYFARFOD TRA BOD YR EITEM(AU) YN CAEL EU HYSTYRIED YN UNOL AG ADRAN 100a(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

24 Ebrill, 2018

 

 

Mae fersiwn o’r Agenda hwn hefyd ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau cefndirol:

Yn yr achos cyntaf, dylid cyfeirio ymholiadau at  

Mr. J. Rees, Ffôn: 01446 709413

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

At Aelodau’r Pwyllgor Archwilio

Cadeirydd: Y Cynghorydd M.R. Wilson;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd L.O. Rowlands;

Y Cynghorwyr: G.D.D. Carroll, Mrs. P. Drake, V.P. Driscoll, Dr. I.J. Johnson ac K.F. McCaffer  a Mr. P.R. Lewis (Aelod Lleyg).