Cost of Living Support Icon

 

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod           PWYLLGOR ARCHWILIO

 

Dyddiad ac amser y Cyfarfod   DYDD MAWRTH, 27 CHWEFROR, 2018 AM 6.00 PM

 

Lleoliad                              SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y Cyfarfod Arbennig a gynhaliwyd ar 31 Ionawr, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymddygiad y Cyngor.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sydd am gael cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau yr Swyddog Adran 151 –

4.         Datganiad Rheoli’r Trysorlys a Buddsoddi 2018/19.

[Gweld Cofnod]

5.         Cyfrif Banc Project.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Rheolwr Gyfarwyddwr –

6.         Ardystiad Grantiau ac Enillion 2016-17.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gweithredol – Archwiliad (fel Pennaeth yr Archwiliad) – 

7.         Pwyllgor Archwilio – Siarter Gwasanaeth a Rennir Archwiliad Mewnol 2018/19.

[Gweld Cofnod]

8.         Archwiliad Mewnol – Adroddiad Alldro – Ebrill 2017 hyd Ionawr 2018.  

[Gweld Cofnod]

9.         Pwyllgor Archwilio – Blaengynllun Gwaith.

[Gweld Cofnod]

          

10.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan I).

 

 

RHAN II

 

MAE’N BOSIBL Y CAIFF Y CYHOEDD A’R WASG EU HEITHRIO O’R CYFARFOD TRA BOD YR EITEM(AU) YN CAEL EU HYSTYRIED YN UNOL AG ADRAN 100a(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

11.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

20 Chwefror, 2018

 

 

Mae fersiwn o’r Agenda hwn hefyd ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau cefndirol:

Yn yr achos cyntaf, dylid cyfeirio ymholiadau at  

Mr. J. Rees, Ffôn: 01446 709413

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

At Aelodau’r Pwyllgor Archwilio

Cadeirydd: Y Cynghorydd M.R. Wilson;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd L.O. Rowlands;

Y Cynghorwyr: G.D.D. Carroll, Mrs. P. Drake, V.P. Driscoll, Dr. I.J. Johnson ac K.F. McCaffer  a Mr. P.R. Lewis (Aelod Lleyg).