Cynllun Cyflawni Blynyddol

Mae’r Cynllun Cyflawni Blynyddol (CCB) yn rhoi manylion am y camau gweithredu yr ymgymerir â nhw yn 2021-22 i wella lles lleol a chyflawni pedwar Amcan Lles y Cyngor.

 

Rydym yn credu bod yr amcanion hyn yn ategu ei gilydd a chyda’i gilydd byddant yn cyfrannu at y Nodau Lles Cenedlaethol fel y nodir yn y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

 

Ein pedwar Amcan Lles yw:

  • Gweithio gydag a thros ein cymunedau

  • Ategu dysgu, cyflogaeth a thwf economaidd cynaliadwy

  • Cynorthwyo pobl gartref ac yn eu cymuned 

  • Parchu, gwella a mwynhau ein hamgylchedd

 

Mae’r CCB yn rhoi manylion am waith yr ymgymerir ag ef gan holl wasanaethau’r Cyngor ac mae’n ffurfio Rhan Un o Gynllun Gwella’r Cyngor.  Ymgymerwyd ag ymgynghori ac ymgysylltu helaeth er mwyn llywio’r Cynllun Corfforaethol ac mae hyn hefyd wedi siapio’r CCB. Mae'r Cynllun Cyflawni Blynyddol drafft hwn ar gyfer 2021-22 wedi'i ysgrifennu ar adeg o newid mawr. Y llynedd cyhoeddwyd Cynllun Corfforaethol 2020-25 – Gweithio gyda’n gilydd at ddyfodol disgleiriach. Mae'r Cynllun Cyflawni Blynyddol hwn ar gyfer 2021-22 yn manylu ar y camau y byddwn yn eu cymryd eleni i gyfrannu at gyflawni ein Cynllun Corfforaethol. Mae'r Cynllun Cyflawni Blynyddol yn adlewyrchu sut mae gwasanaethau'n newid, ein strategaeth adfer a'r gwaith sy'n mynd rhagddo i ymateb i'r pandemig.