Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL. 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod     CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN, 24 IONAWR, 2022 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                          CYFARFOD O BELL

 

 

AGENDA

 

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.       Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.       Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

(Sylwer: Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

4.       Archwilydd Cyffredinol Cymru: Adolygiad o Adfywio Canol y Dref yng Nghymru – Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio: 13 Rhagfyr, 2021.

[Gweld Cofnod]

5.       Archwilio Cymru – Asesiad Cynaliadwyedd Ariannol Cyngor Bro Morgannwg 2021 – Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio: 13 Rhagfyr, 2021.

[Gweld Cofnod]

6.       Strategaeth a Fframwaith Gwrth-Dwyll Drafft 2021 i 2024 – Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio: 13 Rhagfyr, 2021.

[Gweld Cofnod]

7.       Adroddiad Canol Tymor Diogelu Corfforaethol – Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel: 16 Rhagfyr, 2021.

[Gweld Cofnod]

8.       Cynigion Rhaglen Gyfalaf Cychwynnol 2022/23 i 2026/27 – Pwyllgor Craffu Perfformiad Corfforaethol ac Adnoddau: 22 Rhagfyr, 2021.

[Gweld Cofnod]

9.       Cynigion Cyllideb Refeniw Cychwynnol 2022/23 a Chynllun Ariannol Tymor Canolig 2021/22 i 2024/25 – Pwyllgor Craffu Perfformiad Corfforaethol ac Adnoddau: 22 Rhagfyr, 2021.

[Gweld Cofnod]

10.     Cynigion Cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai Cychwynnol (CRT) 2022/23 a Chyllideb Ddiwygiedig 2021/22 – Pwyllgor Craffu Perfformiad Corfforaethol ac Adnoddau: 22 Rhagfyr, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Cyfarfod –

11.     Panel Rhianta Corfforaethol – 15 Tachwedd, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd Gweithredol ac Aeold Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau –

12.     Adroddiad Monitro Cynllun Cyflenwi Blynyddol: Perfformiad Chwarter 2 2021/22.

[Gweld Cofnod]

13.     Strategaeth Ddrafft ar Gyfer Cyfranogiad y Cyhoedd.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio –  

14.     Diweddariad ar yr Ymgynghoriad Statudol a gynhaliwyd gan Gorff Llywodraethol Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru St Nicholas i Newid Ystod Oedran Isaf yr Ysgol Gynradd o 4 i 3 Oed a Sefydlu 24 o Leoedd Meithrin Rhan Amser.

[Gweld Cofnod]

 

15.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan I).

         (i) Teithio Llesol – Canlyniadau’r Ymgynghoriad ar gyfer Diweddariad Map Rhwydwaith Teithio Llesol 2021 – Cyfeirnod gan Bwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio: 18 Ionawr, 2022.

[Gweld Cofnod]

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

16.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

18 Ionawr, 2022

 

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

M. Swindell 01446 709479.

E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd L. Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709479.

 

 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/minutes-agendas-and-reports.aspx