Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL. 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod     CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                       DYDD LLUN, 28 MAWRTH, 2022 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                           CYFARFOD O BELL

 

AGENDA

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.       Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.       Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

(Sylwer: Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

4.       Archwilio Cymru: Gwaith Partneriaeth Y Trydydd Sector – Cyngor Bro Morgannwg - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio: 1 Mawrth, 2022.

[Gweld Cofnod]

5.       Diweddariad Chwarter 3 Y Gofrestr Risg Gorfforaethol - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio: 1 Mawrth, 2022.

[Gweld Cofnod]

6.       Polisȉau Atal Twyll Drafft - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio: 1 Mawrth, 2022.

[Gweld Cofnod]

7.       Adroddiad Argymhelliad Ar Gyfer Y Grwp Tasg A Gorffen Cost Yr Ysgol - Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant: 10 Mawrth, 2022.

[Gweld Cofnod]

8.       Adroddiad Monitro Cynllun Cyflawni Blynyddol: Perfformiad Chwarter 3 2021/22 - Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol: 17 Mawrth, 2022. [Gweld Cyfeiriad]

[Gweld Cofnod]

9.       Prosiect Sero – Diweddariad, Adnoddau, Tystiolaeth Ac Adrodd - - Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol: 17 Mawrth, 2022. [Gweld Cyfeiriad].

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarfodydd -

10.     Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd, 14eg Chwefror, 2022.

[Gweld Cofnod]

11.     Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – Cabinet Rhanbarthol – 21 Chwefror, 2022.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd Gweithredol ac Aeold Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau –

12.     Diweddariad ar Fentrau Cydweithio Strategol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau yr Dirprwy Arweinydd a’r Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio -

13.     Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2023/2024.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth –

14.     Cynllun Busnes a Strategaeth Ailgylchu a Rheoli Gwastraff (2022 - 2032).

[Gweld Cofnod]

 

15.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

16.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Prif Weithredwr

 

22 Mawrth, 2022

 

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

M. Swindell 01446 709479.

E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd L. Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)

 

 

 

SYLWCH: Mae’r Cyngor yn cadw at ganllawiau Llywodraeth Cymru mewn perthynas â risgiau iechyd y cyhoedd.  Mae mesurau Covid 19 y Cyngor yn cael eu hadolygu’n barhaus yn seiliedig ar ganllawiau a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru a Thîm Iechyd a Diogelwch y Cyngor ac wrth wneud hynny yn ystyried asesiadau risg perthnasol.  Ni chynhelir cyfarfodydd y Cyngor yn eu lleoliad arferol hyd nes y clywir yn wahanol.  Bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn rhithwir a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor, swyddogion perthnasol ac unrhyw ‘partïon â diddordeb’  sydd wedi cofrestru i siarad lle bo’n briodol.  Bydd y cyfarfodydd hyn yn cael eu ffrydio’n fyw a’u recordio i’w darlledu wedyn drwy wefan gyhoeddus y Cyngor.

 

Yn weithredol o 5 Mai 2022 er mwyn cydymffurfio ag Adrannau 46 a 47 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 bydd rhai cyfarfodydd yn gofyn i’r rhai sy’n bresennol allu “i siarad â’i gilydd ac i gael eu clywed gan ei gilydd ac i weld ei gilydd ac i gael eu gweld gan ei gilydd ".  Mae cydweithwyr yn y Gwasanaethau Democrataidd a TGCh yn gweithio i sicrhau y cedwir at ofynion Adrannau 46 a 47 yn barod ar gyfer 5 Mai 2022.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709479.

 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/minutes-agendas-and-reports.aspx