Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL. 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod    CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN, 14 CHWEFROR, 2022 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                          CYFARFOD O BELL

 

AGENDA

 

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.       Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.       Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

(Sylwer: Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

4.       Strategaeth Ddrafft ar Dai Lleol 2021 – 2026 – Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel: 12 Ionawr, 2022.

[Gweld Cofnod]

5.       Strategaeth Drafft Cyfranogiad Tenantiaid a Phreswylwyr Prydles 2021-2026 – Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel: 12 Ionawr, 2022.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau o Gyfarfodydd –

6.       Fforwm MynediadLleol Bro Morgannwg – 2 Rhagfyr, 2021.

[Gweld Cofnod]

7.       Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd – 13 Rhagfyr, 2021.

[Gweld Cofnod]

8.       Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir – 14 Rhagfyr, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd Gweithredol ac Aeold Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau –

9.       Polisi Tâl 2022/2023

[Gweld Cofnod]

10.     Grynodeb Archwilio Blynyddol Cyngor Bro Morgannwg 2021.

[Gweld Cofnod]

11.     Llawlyfr Ymgeiswyr ac Aelodau Etholedig Drafft (Argraffiad 2022).

[Gweld Cofnod]

12.     Cynllun Deisebau Drafft Bro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

13.     Defnyddio Pwerau Argyfwng y Prif Weithredwr.

[Gweld Cofnod]

14.     Amserlen Cyfarfodydd: Mai 2022 i May 2023.

[Gweld Cofnod]

15.     Etholiadau Llywodraeth Leol – 2022: Addewid Ymgyrchoedd Teg.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu –

16.     Gwasanaethau Tai TGCh, Dyfarnu Contract.

[Gweld Cofnod]

17.     Asesiad o’r Farchnad Dai Leol (FDL) 2021.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio –

18.     Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) – Adran 65 Pŵer i Bennu Tocynnau Teithio ar gyfer Cerbydau Hacni – Ceisiadau i Amrywio Tariff Prisiau Cerbyd Hacni.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant –

19.     Parc Stradling, Llanilltud Fawr.

[Gweld Cofnod]

20.     Ail-lunio Gwasanaethau: Diweddariad Cyfleusterau Chwaraeon Untro.

[Gweld Cofnod]

 

21.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu –

22.     Gwasanaethau Tai TGCh, Dyfarnu Contract.

[Gweld Cofnod]

 

23.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Prif Weithredwr

 

8 Chwefror, 2022

 

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

M. Swindell 01446 709479.

E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd L. Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709479.

 

 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/minutes-agendas-and-reports.aspx