Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL. 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod     CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN, 28 CHWEFROR, 2022 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                          CYFARFOD O BELL

 

 

AGENDA

 

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.       Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.       Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

(Sylwer: Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

4.       Polisi Ffyrdd Gwledig - Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd Ac Adfywio: 18 Ionawr, 2022.

[Gweld Cofnod]

5.       Lleoedd Pleidleisio A Gorsafoedd Pleidleisio: Adolygiad Bach Pwyllgor Cyswllt Cymunedol – 25 Ionawr, 2022.

[Gweld Cofnod]

6.       Cynllun Cyflawni Blynyddol Drafft Cyngor Bro Morgannwg 2022/23 - Pwyllgor Craffu Perfformiad Ac Adnoddau Corfforaethol – 17 Chwefror, 2022 [Gweld Cyfeiriad].

[Gweld Cofnod]

7.       Strategaeth Hyrwyddo’r Iaith Gymraeg - Pwyllgor Craffu Perfformiad Ac Adnoddau Corfforaethol – 17 Chwefror, 2022 [Gweld Cyfeiriad]

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad o Gyfarfodydd –

8.       Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd – 31 Ionawr, 2022.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd Gweithredol ac Aeold Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau –

9.       Monitro Refeniw ar gyfer y Cyfnod 1af Ebrill 2021 i 31ain Ionawr 2022.

[Gweld Cofnod]

10.     Monitro Cyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1af Ebrill 2021 i 31ain Ionawr 2022.

[Gweld Cofnod]

11.     Cynigion Terfynol ar gyfer Cyllideb Refeniw 2022/23.

[Gweld Cofnod]

12.     Strategaeth Gyfalaf 2022/23 a Chynigion Cyfalaf Terfynol 2022/23 i 2026/27.

[Gweld Cofnod]

13.     Cynigion Cyllideb Terfynol y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) 2022/23.

[Gweld Cofnod]

14.     Strategaeth Rheoli Trysorlys a Buddsoddi 2022/23 a Diweddariad ar gyfer 2021/22.

[Gweld Cofnod]

15.     Cyngor Bro Morgannwg - Ffioedd a Thaliadau Arfaethedig ar gyfer 2022/23.

[Gweld Cofnod]

16.     Cyflwyno Strategaeth Fuddsoddi Gwasanaeth Di-Drysorlys, y Gronfa Buddsoddi a Thwf.

[Gweld Cofnod]

17.     Cod Rheolaeth Ariannol 2021/22.

[Gweld Cofnod]

18.     Cynllun Cyflawni Blynyddol Drafft Cyngor Bro Morgannwg 2022-23.

[Gweld Cofnod]

19.     Strategaeth Hybu'r Gymraeg.

[Gweld Cofnod]

20.     Prosiect Sero – Diweddariad, Adnoddau, Tystiolaeth ac Adrodd.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Dirprwy Arweinydd a’r Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio -

21.     Bwriad i Waredu Depo Rheilffordd y Barri a Thir Rheilffordd Gerllaw i Drafnidiaeth Cymru (TrC).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu –

22.     Cynllun Busnes Cyfrif Refeniw Tai.

[Gweld Cofnod]

23.     Gwaredu Llain Fach o Dir ym Mherchnogaeth Tai ym Mythynnod Gelli Garn.

[Gweld Cofnod]

24.     Gweithredu Deddf Rhentu Cartrefi Cymru 2016.

[Gweld Cofnod]

25.     Rhaglen Datblygu Tai - Bargen Pecyn yn Coldbrook Road East, Y Barri.

[Gweld Cofnod]

26.     Tai Pobl Hŷn gyda Chyfadeilad Gofal Penarth.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth –

27.     Prynu Arddangosfeydd Electronig o 21st Century Passenger Systems Ltd Cytundeb Fframwaith ar System Gaffael Gwasanaethau Masnachol y Goron.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet Gofal Cymdeithasol ac Iechyd –

28.     Asesiad Anghenion Poblogaeth Caerdydd a Bro Morgannwg 2022.

[Gweld Cofnod]

29.     Trefniadau Cydweithredol Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Mabwysiadu a Maethu Cymraeg (Bro Morgannwg) - Gwasanaethau Mabwysiadu Cenedlaethol i Gymru a Maethu Cymru - Gwella Llywodraethu, Arwain a Galluogi.

[Gweld Cofnod]

 

30.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan I).

           (i)   Trethi Annomestig - Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Lletygarwch a Hamdden

[Gweld Cofnod]

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad y Dirprwy Arweinydd a’r Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio -

31.     Bwriad i Waredu Depo Rheilffordd y Barri a Thir Rheilffordd Gerllaw i Drafnidiaeth Cymru (TrC).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu –

32.     Rhaglen Datblygu Tai - Bargen Pecyn yn Coldbrook Road East, Y Barri.

[Gweld Cofnod]

 

33.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Prif Weithredwr

 

22 Chwefror, 2022

 

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

M. Swindell 01446 709479.

E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd L. Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)

 

 

SYLWCH: Mae’r Cyngor yn cadw at ganllawiau Llywodraeth Cymru mewn perthynas â risgiau iechyd y cyhoedd.  Mae mesurau Covid 19 y Cyngor yn cael eu hadolygu’n barhaus yn seiliedig ar ganllawiau a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru a Thîm Iechyd a Diogelwch y Cyngor ac wrth wneud hynny yn ystyried asesiadau risg perthnasol.  Ni chynhelir cyfarfodydd y Cyngor yn eu lleoliad arferol hyd nes y clywir yn wahanol.  Bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn rhithwir a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor, swyddogion perthnasol ac unrhyw ‘partïon â diddordeb’  sydd wedi cofrestru i siarad lle bo’n briodol.  Bydd y cyfarfodydd hyn yn cael eu ffrydio’n fyw a’u recordio i’w darlledu wedyn drwy wefan gyhoeddus y Cyngor.

 

Yn weithredol o 5 Mai 2022 er mwyn cydymffurfio ag Adrannau 46 a 47 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 bydd rhai cyfarfodydd yn gofyn i’r rhai sy’n bresennol allu “i siarad â’i gilydd ac i gael eu clywed gan ei gilydd ac i weld ei gilydd ac i gael eu gweld gan ei gilydd ".  Mae cydweithwyr yn y Gwasanaethau Democrataidd a TGCh yn gweithio i sicrhau y cedwir at ofynion Adrannau 46 a 47 yn barod ar gyfer 5 Mai 2022.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709479.

 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/minutes-agendas-and-reports.aspx