Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL. 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod    CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN, 14 MAWRTH, 2022 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                          CYFARFOD O BELL

 

AGENDA

 

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.       Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.       Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

(Sylwer: Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriad –

4.       Grŵp Gorchwyl a Gorffen: Darpariaeth Tai a Digartrefedd ym Mro Morgannwg – Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel: 9 Mawrth 2022 (Gweld Cyfeiriad).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd Gweithredol ac Aeold Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau –

5.       Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg – Asesiad Llesiant Drafft.

[Gweld Cofnod]

6.       Grantiau i Sefydliadau Elusennol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau yr Dirprwy Arweinydd a’r Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio -

7.       Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSCA) Drafft Cyngor Bro Morgannwg 2022-32.

[Gweld Cofnod]

8.       Gwaredu Tir dros ben: Ysgol Gynradd Llancarfan, Llancarfan.

[Gweld Cofnod]

9.       Cynlluniau Cydraddoldeb Strategol Drafft ar gyfer Ysgolion.

[Gweld Cofnod]

10.     Rhaglen Twf y Barri.

[Gweld Cofnod]

11.     Bwrsariaeth Cychwyn Busnes Bro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu –

12.     Cynllun Cyflawni Grant Cymorth Tai 2022-2025.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio –

13.     Gwasanaeth Teledu Cylch Cyfyng (CCTV) – Trefniadau ar gyfer y Dyfodol.

[Gweld Cofnod]

14.     Cynllun Datblygu Lleol Newydd Bro Morgannwg 2021 - 2036: Adroddiad Adolygu Drafft ac Ymatebion i'r Ymgynghoriad Cyhoeddus ar y Cytundeb Cyflawni Drafft.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth –

15.     Contract Peirianneg ar gyfer Llafur Uniongyrchol a Chontract yn ôl y Galw Peiriannau 2022-2024.

[Gweld Cofnod]

 

16.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan I).

          (i)  Y wybodaeth ddiweddaraf am Bafiliwn Pier Penarth a’r trefniadau gwaith posibl a chyfleoedd yn y dyfodol ar gyfer Ty a Gerddi Cymin.

[Gweld Cofnod]

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

17.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Prif Weithredwr

 

8 Mawrth, 2022

 

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

M. Swindell 01446 709479.

E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd L. Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)

 

 

SYLWCH: Mae’r Cyngor yn cadw at ganllawiau Llywodraeth Cymru mewn perthynas â risgiau iechyd y cyhoedd.  Mae mesurau Covid 19 y Cyngor yn cael eu hadolygu’n barhaus yn seiliedig ar ganllawiau a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru a Thîm Iechyd a Diogelwch y Cyngor ac wrth wneud hynny yn ystyried asesiadau risg perthnasol.  Ni chynhelir cyfarfodydd y Cyngor yn eu lleoliad arferol hyd nes y clywir yn wahanol.  Bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn rhithwir a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor, swyddogion perthnasol ac unrhyw ‘partïon â diddordeb’  sydd wedi cofrestru i siarad lle bo’n briodol.  Bydd y cyfarfodydd hyn yn cael eu ffrydio’n fyw a’u recordio i’w darlledu wedyn drwy wefan gyhoeddus y Cyngor.

 

Yn weithredol o 5 Mai 2022 er mwyn cydymffurfio ag Adrannau 46 a 47 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 bydd rhai cyfarfodydd yn gofyn i’r rhai sy’n bresennol allu “i siarad â’i gilydd ac i gael eu clywed gan ei gilydd ac i weld ei gilydd ac i gael eu gweld gan ei gilydd ".  Mae cydweithwyr yn y Gwasanaethau Democrataidd a TGCh yn gweithio i sicrhau y cedwir at ofynion Adrannau 46 a 47 yn barod ar gyfer 5 Mai 2022.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709479.

 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/minutes-agendas-and-reports.aspx