Ffurflenni Cais a Ffurflenni Ildio Hawl

Argraffwch, cwblhewch, danfonwch.

warning sign

Peidiwch ag anghofio Cofrestru i Bleidleisio

Y ffordd gyflymaf i gofrestru yw ar-lein yn Gov.UK:

https://www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio" \o "Cofrestru i bleidleisio:

*SICRHEWCH EICH BOD WEDI'CH COFRESTRU CYN CWBLHAU UNRHYW FFURFLENNI CAIS DRWY’R POST, TRWY DDIRPRWY NEU YMEITHRIO*

 

Cofrestru i Bleidleisio

 

I gael rhagor o wybodaeth am gofrestru i bleidleisio ewch i'n tudalen Sut i Gofrestru 

drwy glicio ar y botwm isod:

 

 

Canllaw i'r Ffurflen Gais

Dilynwch y tabl syml isod i weld beth mae'n rhaid ichi ei wneud:

 

Mathau ar Ffurflenni CaisMathau ar Ffurflenni CaisMathau ar Ffurflenni Cais
Pam byddwn yn cwblhau’r Ffurflen Gais hon? Beth sy’n digwydd ar ôl i chi wneud cais?Dolen Ffurflen Gais
Os oes angen i chi
gofrestru a gwneud hynny drwy'r post ac nid ar-lein.

Pan fydd eich ffurflen yn cyrraedd yn y Swyddfa Gofrestru Etholiadol caiff eich enw, dyddiad geni a rhif yswiriant gwladol eu gwirio yn erbyn pyrth digidol y llywodraeth. Os bydd eich manylion yn cyd-fynd â’r rheiny byddwch yn cael eich ychwanegu at y Gofrestr Etholiadol. Yna byddwch yn derbyn llythyr sy'n cadarnhau eich bod wedi cael eich ychwanegu i'r gofrestr etholiadol.

 

Os nad yw eich manylion yn cyd-fynd â’r gwybodaeth ar byrth y llywodraeth yna byddwch yn derbyn llythyr gyda rhagor o gyfarwyddiadau.

Ffurflen Gwahoddiad i Gofrestru (ITR) (Cymraeg)

 

Invitation To Register (ITR) Form (English)

 

 

Os hoffech bleidleisio
drwy’r post a pheidio â mynd i orsaf pleidleisio ar y diwrnod pleidleisio.

Caiff y pleidleisiau eu dosbarthu i’ch cyfeiriad cartref neu i unrhyw gyfeiriad arall rydych wedi nodi. Caiff eich papurau pleidleisio eu dosbarthu i chi fel rhan o becyn y mae’n rhaid i chi ei gwblhau a’i ddychwelyd er mwyn i'ch pleidlais gael ei chyfrif. Dylech dderbyn y rhain o fewn 10 diwrnod i’r dyddiad pleidleisio. Mae’n rhaid i chi roi eich llofnod a'ch dyddiad geni gan fod y wybodaeth hon yn cael ei defnyddio i wirio eich papurau pleidleisio.

Cysylltwch â ni yn y Swyddfa Gofrestru Etholiadol drwy glicio ar y botwm Manylion Cyswllt yn y golofn nesaf er mwyn gofyn am ffurflen Bleidleisio drwy Ddirprwy.

Ffurflen pleidleisio trwy'r post (Cymraeg a Saesneg)
Hoffech chi gael rhywun
arall i bleidleisio ar eich rhan yn yr orsaf bleidleisio drwy sefydlu dirprwy.

Byddwch yn derbyn llythyr yn cadarnhau bod y person rydych wedi’i enwebu i bleidleisio ar eich rhan (eich dirprwy) wedi'i gymeradwyo. Bydd eich dirprwy yn derbyn cerdyn pleidleisio. Mae’n rhaid i’ch dirprwy fynd i’r orsaf bleidleisio’n bersonol, ar ddyddiad y bleidlais er mwyn pleidleisio ar eich rhan.

 

*Nodwch fod rhaid i’r person rydych wedi  enwebu wedi’i gadarnhau ar y Gofrestr Etholwyr neu ni all fod yn ddirprwy i chi*

 

Cysylltwch â ni yn y Swyddfa Gofrestru Etholiadol drwy glicio ar y botwm Manylion Cyswllt yn y golofn nesaf er mwyn gofyn am ffurflen Bleidleisio drwy Ddirprwy trwy’r Post.

 

Rhowch y rheswm dros y cais hwn er mwyn i ni anfon y ffurflen gywir atoch.

 

 

 

Manylion Cyswllt

Hoffwn eithrio fy hun o'r Gofrestr Agored.  

I ddod o hyd i fwy o wybodaeth am y Gofrestr Agored, cliciwch ar y botwm isod:
Gofrestr Agored.

 

Byddwch yn derbyn llythyr yn cadarnhau bod eich cofnod ar y Gofrestr Etholwyr wedi’i addasu ac rydych bellach wedi eithrio o’r gofrestr agored.

 

*Gallwch gwblhau ein Ffurflen Eithrio Ar-Lein neu argraffu copi papur i gwblhau a danfon yn ôl atom drwy’r post. Cliciwch ar y dull yr hoffech ei ddefnyddio yn y golofn Dolen Ffurflen Gais*

 

 

Ffurflen Optio Allan - Cymraeg a Saesneg

 

 

Ffurflen Optio Allan ar-lein

Os oes rhaid i chi newid
eich enw ar y Gofrestr
Etholwyr          
      

*Cofiwch - mae’n rhaid i chi anfon tystiolaeth eich bod wedi newid eich enw pan fyddwch yn anfon y ffurflen hon yn ôl! Nid oes rhaid i hyn fod y fersiwn gwreiddiol. Gallwch ddanfon gopi o dystysgrif priodas, tystysgrif geni diwygiedig neu dystysgrif newid enw*

 

Caiff manylion eich ffurflen eu gwirio yn erbyn manylion eich tystiolaeth.  Os ydynt yn cyd-fynd, yna caiff eich enw ei newid ar y gofrestr.  Byddwch yn derbyn llythyr addasu yn dweud bod eich enw wedi'i newid.

 

Os na fydd y manylion yn cyd-fynd yna byddwch yn derbyn llythyr gyda rhagor o gyfarwyddiadau.

Ffurflen Newid Enw - Cymraeg

 

 

 

 

Ffurflen Mathau ar Hepgor Amod
Rydych eisiau pleidleisio drwy’r post ond yn methu â darparu
llofnod.          
       

*Mae'r ffurflen Ildio Hawl hon yn caniatáu i chi bleidleisio heb orfod rhoi llofnod. Rhaid bod rheswm dilys dros hyn, er enghraifft mae'n bosibl y bydd eich llofnod yn wahanol bob tro.  Os byddwch yn gofyn am Ildio Hawl drwy'r post bydd ond rhaid i chi roi eich dyddiad geni wrth i chi gwblhau’ch cais am bleidleisio drwy'r post ac i bleidleisio drwy'r post.*

 

Caiff eich papurau pleidleisio eu danfon i’ch cyfeiriad cartref neu i unrhyw gyfeiriad arall rydych yn nodi. Caiff eich papur pleidleisio ei ddanfon i chi fel rhan o becyn ac mae’n rhaid i chi gwblhau’r pecyn hwnnw a’i ddychwelyd er mwyn i’ch pleidlais gael ei chyfrif. Dylech dderbyn y rhain o fewn 10 diwrnod gwaith i ddyddiad y pleidleisio. Mae’n rhaid i chi roi eich dyddiad geni gan ei fod yn cael ei ddefnyddio i wirio eich papurau pleidleisio.

Ffurflen Hepgor Amod Pleidleisio drwy'r Post - Cymraeg a Saesneg          
Hoffech i rywun arall bleidleisio'n bersonol ar eich rhan ond ni allech roi
llofnod.

Cysylltwch â ni yn y Swyddfa Gofrestru Etholiadol drwy glicio ar y botwm Manylion Cyswllt yn y golofn nesaf er mwyn gofyn am ffurflen Ildio Hawl.

 

*Os gwnewch gais i ildio hawl bydd rhaid i chi enwebu person i weithredu hynny. Bydd rhaid i chi ddarparu eich dyddiad geni a gall y person enwebedig eich helpu wrth gwblhau’r manylion ar y ffurflen*

 

Byddwch yn derbyn llythyr yn cadarnhau bod y person rydych wedi’i enwebu i bleidleisio ar eich rhan (eich dirprwy) wedi'i gymeradwyo.  Bydd eich dirprwy yn derbyn cerdyn pleidleisio gyda’ch enw arno cyn dyddiad y bleidlais.  Mae’n rhaid i’ch dirprwy fynd i’r orsaf bleidleisio’n bersonol, ar ddyddiad y bleidlais, gyda’r cerdyn pleidleisio ac yna’n gallu pleidleisio ar eich rhan.

*Nodwch fod rhaid i’r person rydych chi’n enwebu wedi’i gadarnhau ar y Gofrestr Etholwyr neu ni all fod yn ddirprwy i chi*

 

 

 

Manylion Cyswllt

Caiff y Gofrestr Etholiadol ei diweddaru'n fisol a'i chyhoeddi unwaith y flwyddyn ar 1 Rhagfyr.

 

Cysylltu â ni