Cost of Living Support Icon

Ffurflenni Cais

Cofrestru i bleidleisio

Y ffordd gyflymaf o gofrestru i bleidleisio yw ar-lein.

 

Cofrestru i bleidleisio ar-lein

 

Gallwch hefyd lenwi ffurflen bapur. Llenwch eich ffurflen bapur Cofrestru i Bleidleisio, ei hargraffu a'i dychwelyd atom yn:

 

Gwasanaethau Etholiadol
Cyngor Bro Morgannwg
Swyddfeydd Dinesig
Heol Holltwn
Y Barri

CF63 4RU

 

Bydd angen i chi roi’r manylion canlynol i gofrestru i bleidleisio:

 

  • Enw llawn
  • Dyddiad geni
  • Rhif yswiriant gwladol
  • Cyfeiriad
  • Cenedligrwydd
  • Dewisiadau ar gyfer pleidleisio

 

Canllaw ar Ffurflenni Cais

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cofrestru cyn llenwi unrhyw ffurflenni cais am bleidlais drwy’r post, pleidlais drwy ddirprwy neu optio allan.


Application Form Guide
 Math o gaisPwy ddylai ddefnyddio'r ffurflen hon Sut i wneud cais Gwneud cais
Pleidleisio drwy’r post

Defnyddiwch y ffurflen hon os hoffech chi bleidleisio drwy'r post. (Ni fydd yn rhaid i chi fynd i orsaf bleidleisio ar y diwrnod pleidleisio.)

I bleidleisio drwy'r post, bydd angen i chi lenwi ffurflen Pleidlais Bost.

 

Byddwn yn anfon eich papurau pleidleisio i'r cyfeiriad cartref neu i’r cyfeiriad anfon ymlaen rydych wedi'i ddarparu. Dylech dderbyn eich papurau o fewn 10 diwrnod o’r diwrnod pleidleisio.

 

Bydd angen i chi gwblhau a dychwelyd y rhain er mwyn i'ch pleidlais gael ei chyfri. Rhaid i chi roi eich llofnod a'ch dyddiad geni gan y bydd y wybodaeth hon yn cael ei defnyddio i wirio'ch papurau pleidleisio.

Lawrlwytho ffurflen pleidleisio drwy'r post

Pleidlais bost heb ei llofnodi

Defnyddiwch y ffurflen hon os hoffech bleidleisio drwy'r post ond na allwch roi llofnod.

Mae'r ffurflen Pleidlais Bost heb ei Llofnodi yn caniatáu ichi bleidleisio heb orfod darparu llofnod.

 

Rhaid cael rheswm dilys, megis anallu a allai olygu bod eich llofnod yn anghyson.

 

Os ydych yn gwneud cais am bleidlais bost heb ei llofnodi, dim ond wrth gwblhau eich cais post a'ch papur pleidlais drwy’r post y bydd yn rhaid i chi roi eich dyddiad geni.

 

Byddwn yn anfon eich papurau pleidleisio i'r cyfeiriad cartref neu i’r cyfeiriad anfon ymlaen rydych wedi'i ddarparu. Dylech dderbyn eich papurau o fewn 10 diwrnod o’r diwrnod pleidleisio.

 

Bydd angen i chi gwblhau a dychwelyd y rhain er mwyn i'ch pleidlais gael ei chyfri. Rhaid i chi ddarparu eich dyddiad geni gan fod y wybodaeth hon yn cael ei defnyddio i wirio eich papurau pleidleisio.

Lawrlwytho ffurflen Pleidlais Bost heb ei Llofnodi
Pleidleisio drwy ddirprwy  Defnyddiwch y ffurflen hon os hoffech i rywun arall bleidleisio ar eich rhan yn yr orsaf bleidleisio (drwy ddirprwy).

I ofyn am ffurflen gais drwy ddirprwy, cysylltwch â'r Gwasanaethau Etholiadol. Bydd angen i chi ddarparu rheswm dros y cais er mwyn i ni allu anfon y ffurflen gywir atoch.

 

Rhaid i'r person rydych chi'n ei enwebu fod ar y Gofrestr Etholiadol neu ni allant fod yn ddirprwy i chi.

 

Byddwch yn derbyn llythyr yn cadarnhau bod yr unigolyn yr ydych wedi'i enwebu i bleidleisio ar eich rhan (drwy ddirprwy) wedi cael ei gymeradwyo.

 

Bydd eich dirprwy yn derbyn cerdyn pleidleisio. Rhaid i'ch dirprwy ymweld â'r orsaf bleidleisio yn bersonol ar y diwrnod pleidleisio i bleidleisio ar eich rhan.

Cysylltu â'r Gwasanaethau Etholiadol
Pleidlais drwy ddirprwy heb ei llofnodi Defnyddiwch y ffurflen hon os hoffech i rywun arall bleidleisio ar eich rhan yn yr orsaf bleidleisio (drwy ddirprwy) ond ni allwch ddarparu llofnod.

I ofyn am ffurflen Pleidlais drwy Ddirprwy heb ei Llofnodi, cysylltwch â'r Gwasanaethau Etholiadol. Bydd angen i chi roi eich dyddiad geni a gall eich person enwebedig eich helpu (gyda'ch caniatâd chi) i lenwi'r manylion ar y ffurflen.

 

Rhaid i'r person rydych chi'n ei enwebu fod ar y Gofrestr Etholiadol neu ni allant fod yn ddirprwy i chi.

 

Byddwch yn derbyn llythyr yn cadarnhau bod yr unigolyn yr ydych wedi'i enwebu i bleidleisio ar eich rhan (drwy ddirprwy) wedi cael ei gymeradwyo.

 

Bydd eich dirprwy yn derbyn cerdyn pleidleisio. Rhaid i'ch dirprwy ymweld â'r orsaf bleidleisio yn bersonol ar y diwrnod pleidleisio i bleidleisio ar eich rhan.

Cysylltu â'r Gwasanaethau Etholiadol
Optio allan o'r Gofrestr Agored Defnyddiwch y ffurflen hon os oes angen i chi newid eich enw ar y Gofrestr Etholiadol.

Ceir dwy fersiwn o'r Gofrestr Etholiadol, y fersiwn lawn a'r Gofrestr Agored.

 

Caiff eich enw a’ch cyfeiriad eu cynnwys ar y Gofrestr Agored oni bai eich bod yn gofyn iddynt gael eu tynnu. Gelwir hyn yn optio allan.

 

Gallwch optio allan ar-lein neu gallwch lenwi ffurflen bapur i'w phostio yn ôl atom.

 

Byddwch yn derbyn llythyr yn cadarnhau bod eich cofnod ar y Gofrestr Etholiadol wedi ei ddiwygio ac yna ni fyddwch wedi’ch cynnwys ar y Gofrestr Agored. 

Ffurflen Optio Allan Ar-lein

 

Lawrlwytho ffurflen Optio Allan bapur

Newid eich enw ar y Gofrestr Etholiadol Use this form if you need to change your name on the Electoral Register.

Os yw eich enw wedi newid bydd angen i chi lenwi Ffurflen Newid Enw Pleidleisiwr.

 

Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth eich bod wedi newid eich enw. Nid oes angen darparu copi gwreiddiol o’r dystiolaeth. Gallwch anfon copi o dystysgrif priodas atom, tystysgrif geni ddiwygiedig neu dystysgrif gweithred newid enw.

 

Bydd y manylion ar eich ffurflen yn cael eu gwirio yn erbyn y manylion ar eich tystiolaeth. Os ydynt yn cyfateb, yna bydd eich enw yn cael ei newid ar y gofrestr a bydd llythyr diwygiad yn cael ei anfon.

 

Os nad yw'r manylion yn cyfateb yna fe gewch lythyr yn gofyn am wybodaeth bellach.
Lawrlwytho papur Ffurflen Newid Enw

 

Mae'r Gofrestr Etholiadol yn cael ei diweddaru'n fisol ac yn cael ei chyhoeddi unwaith y flwyddyn ar 1 Rhagfyr.

 

Cysylltwch â'r Gwasanaethau Etholiadol os oes gennych unrhyw gwestiynau.

 

Cysylltu â ni